Handbok

Utbildningsanordnarnas roll

Rektorer, lärare och studerande – alla bär sin del av ansvaret för att en utbildning inom Teknikcollege håller så hög kvalitet som möjligt och för att eleven får ut maximalt av sin lärotid.

Teknikcollege är en samverkansform i ständig utveckling. Det gäller därför för både rektorer och lärare att hålla sig uppdaterade och själva arbeta aktivt med Teknikkoncept för att eleverna ska få ut så möjligt av sin studietid.

Rektor inom Teknikcollege

Som rektor för en Teknikcollege-certifierad utbildning är man ytterst ansvarig för att förankra Teknikcollege som koncept på sin skola och synliggöra de mervärden som samverkan med

näringslivet skapar. Detta sker bland annat genom återkommande lokala självskattningar och genom regelbunden revidering av den lokala handlingsplan som ska finnas på skolan. Därför är man som rektor även ytterst ansvarig för lärarnas kompetensutveckling inom ramen för Teknikcollege och ska också se till att personalen i de olika arbetslagen ges utrymme att utveckla samverkan inom Teknikcollege.

Som rektor ansvarar man för att Teknikcolleges åtta kvalitetskriterier efterlevs i utbildningarna på skolan. Man har också ansvaret för att de studerande får regelbunden kontakt med näringslivet. Det är även rektorn som är ytterst ansvarig att lyfta frågor vad gäller kursutbud kopplat till Teknikcolleges diplom och intyg.

Rektorn ska hålla sig väl informerad om vad som är på gång på lokal, regional eller nationell nivå och ansvarar för att beslut som fattas på de olika nivåerna genomförs. Det är också rektorn

som sköter den nationella rapporteringen och som registrerar utbildningens samverkansföretag på Tc-portalen.

Rektorn representerar också sin skola i den lokala styrgruppen, såvida rektorn inte delegerar det ansvaret till en kontaktperson för skolan. Som rektor kan man i vissa fall också ha rollen som processledare på det lokala planet.

Lärare inom Teknikcollege

Som lärare på en Teknikcollegecertifierad utbildning förväntas man ha god kunskap om Teknikcollege och kunna förklara för de studerande hur kopplingen mellan industrins kompetensbehov, Teknikcolleges kriterier och undervisningen ser ut och vad den innebär.

Lärare har till uppgift att integrera Teknikcollegekonceptet i den ordinarie undervisningen och ansvarar för att hålla sig uppdaterad i sina egna ämnen. Som lärare är man också ansvarig för att koppla undervisningen till de olika samverkansföretagen genom att aktivt bjuda in företagsrepresentanter för att ge gästföreläsningar, ordna studiebesök med mera.

Studerande inom Teknikcollege

Som studerande inom Teknikcollege är man garanterad en kvalitativ utbildning i en inspirerande lärmiljö. Tack vare samarbetet med näringslivet är den studerande anställningsbar direkt efter gymnasiet, men får också en bred och stabil grund att stå på för högre studier.

Som studerande är man även ambassadör för sin utbildning, sin skola och för Teknikcollege. För de elever som är särskilt intresserade av att inspirera andra unga i deras kommande studieval finns en speciell ambassadörsutbildning att gå.

Man förväntas också ha en nära och tät kontakt med den egna skolans samverkansföretag, liksom att delta i Teknikcolleges olika lokala och regionala event.

Som studerande ska man också få möjlighet att varje läsår diskutera Teknikcolleges olika kvalitetskriterier.