Handbok

Företagens kompetensbehov

Teknikcollege säkerställer att utbildningarna ligger rätt i tiden och förser de studerande med efterfrågad kompetens.

Teknikcolleges uppdrag är att matcha industrins behov av rätt kompetens genom utformningen av de industrirelevanta utbildningarna. Det aktuella, och framtida, behovet av kompetensförsörjning står i fokus för varje lokalt och regionalt Teknikcollege. Därför behöver varje regional styrgrupp vara uppdaterad på vad företagen efterfrågar i den egna regionen.

I snabbt föränderliga branscher som teknik och industri krävs ett kontinuerligt arbete för att ständigt ha en relevant bild av kompetensbehovet. Här har Teknikcollege, tack vare det nära samarbetet med näringslivet, en stor fördel. Samverkansföretagen till respektive lokalt Teknikcollege spelar en viktig roll när det gäller att regelbundet uppdatera behovsbilden. Nationella och regionala rapporter och analyser kring arbetsmarknad och kompetensförsörjning bör också tas i beaktande i detta arbete.

Utöver samverkansföretagen finns många andra aktörer som genom andra infallsvinklar kan vara till stor nytta när det gäller att analysera behovet på kort och lång sikt. Arbetsförmedlingen är en sådan aktör eftersom den har en god bild av den egna regionens aktuella arbetskraftsbehov. En annan är regionen (före detta landstinget), eftersom den arbetar med mer långsiktiga arbetsmarknadsstrategier. Ägarorganisationerna inom Industrirådet (se bild nedan) stärker bilden av kompetensbehovet genom både expertis och att vara en del av Teknikcolleges styrelse.