Handbok

Efter granskningsbesöket

Följande steg genomförs efter granskningsbesöket.

Protokoll

När granskningsbesöket är genomfört skrivs ett protokoll av granskningskommittén och RTS kansli som sedan skickas till regional processledare och den regionala/lokala styrgruppsordföranden. Protokollet ska även delges den regionala och den lokala styrgruppen, den aktuella kommunens kommunalråd, berörda nämnders ordföranden samt berörda förvaltningschefer. Det är den regionala processledaren som ansvarar för att protokollet skickas ut till samtliga som berörs.

Granskningsprotokollet utgår både från de skriftliga ansökningarna och från samtal och intryck från granskningsbesöket. Protokollet beskriver det samlade intrycket samt ger förslag på hur den regionala industrins kompetensförsörjning kan förbättras.

Om den sökande parten har frågor och funderingar angående protokollet kan ett telefonmöte med RTS kansli och granskningskommittén genomföras för att förtydliga om eventuella kompletteringar behövs. Det sker efter önskemål från den ansökande parten.

Svar på protokoll och kompletteringar

RTS kansli skickar ut sitt protokoll inom en månad efter granskningsbesöket. Därefter har regionen tre månader på sig att skicka in kompletteringar, om inget annat angetts.

Kompletteringarna bör ingå i ett samlat dokument som kan utgöra stöd för såväl regionens framtida arbete som för granskningskommittén och RTS kansli. Den regionala styrgruppen ansvarar för att kompletteringar görs och skickas in i tid.

Uppskov

Om den regionala styrgruppen inte anser att de kan inkomma med kompletteringar till protokollet inom loppet av tre månader krävs en avstämning med RTS kansli och granskningskommittén. En ny tidsplan för återkoppling sätts och därefter beslutas om ett uppskov kan komma på fråga eller inte. Om uppskov ges är det den regionala styrgruppen som ansvarar för att kompletteringarna skickas till granskningskommittén.

Uppskov kan även lämnas om den regionala styrgruppen inte anser att man har möjlighet att skicka in ansöknings- eller återansökningshandlingar inom angiven tidsplan. Detta ska meddelas till RTS kansli i god tid innan förväntat datum för ansökan/återansökan.

Beslut om certifiering

Beslut om certifiering tas på RTS styrelsemöten, vilka genomförs fyra gånger per år. Certifieringsbesluten tas efter förordande av granskningskommittén.

En utbildningsanordnare som blivit certifierad ingår automatiskt i den tillhörande regionens tidsplan för granskning. Vid certifiering överlämnas ansvaret för kvalitetssäkring och utvecklingsarbete till den regionala styrgruppen, som ansvarar för att Teknikcolleges åtta kvalitetskriterier uppfylls.

Certifieringsceremoni

När utbildningsanordnaren har fått sitt certifieringsbesked ansvarar den regionala/lokala styrgruppen för att återkomma med förslag på datum för att fira certifieringen. Under certifieringsceremonin kommer lokala och regionala Teknikcollegecertifikat och flaggor att delas ut. RTS kansli ska informeras om de lokala Teknikcollege-namnen som formellt ges och som sedan ska stå på certifikaten. Varje ny

utbildningsanordnare väljer sitt eget namn på Teknikcollege, vanligtvis Teknikcollege och sedan namnet på skolan, till exempel ”Teknikcollege Årsta gymnasium”.

Avcertifiering

Om en redan certifierad region/utbildningsanordnare inte kompletterar det som krävs inom angivna tidsramar, trots upprepade uppskov, kan granskningskommittén besluta om avcertifiering i samråd med samverkande företag inom den aktuella Teknikcollegeregionen.

Återgranskning av redan certifierad region

Tre år efter det att en region blivit certifierad ska en återansökan lämnas in. Därefter sker detta vart femte år. Vid återgranskning är det viktigt att regionen utvecklat det löpande arbetet med att leda och driva kvalitetsarbetet på ett sätt som är förenligt med Teknikcolleges kriterier. För att granskningskommittén ska kunna bedöma utveckling ur ett regionalt perspektiv behöver arbetet omfatta samverkan med alla lokala Teknikcollege, både de ursprungliga och de som godkänts under certifieringsperiodens gång. Det är viktigt att det tydligt framgår att de olika lokala delarna förstärker helheten i ett regionalt Teknikcollege.

Grundförutsättningen för ett framgångsrikt Teknikcollege är att det finns en genomtänkt och förankrad organisation. En organisation som har mandat att styra mot uppsatta mål genom att prioritera och genomdriva handlingsplaner för utvecklingsarbetet. Den regionala återansökan ska bland annat omfatta följande:

 • Samverkansavtal för kommande certifieringsperiod
 • En säkrad finansiering av processledaren för kommande certifieringsperiod (om inte detta framgår i samverkansavtalet)
 • Verksamhetsmål för kommande certifieringsperiod
 • Beskrivning av hur företagens kompetensbehov ser ut och hur de ska tillgodoses
 • Regionens regionala och lokala rapporter från nationell rapportering

Tidslinje för granskningsbesök

År 0 – Regionen certifieras av industrirådet

År 3 – Återansökan

År 6 – Självgranskning

År 8 – Återansökan

År 11 – Självgranskning

Regionalt återgranskningsbesök

Inför en återcertifiering genomförs ett återgranskningsbesök. Det utgår från regionens ansökan och hänsyn tas till det utvecklingsarbete som skett sedan den föregående certifieringen och självgranskningsmötet. Syftet är att följa upp arbetet som görs i regionen, lyfta fram de aktiviteter som genomförs och stödja utvecklingsarbetet. Det är också ett tillfälle för lokala Teknikcollege att träffas och lära av varandra.

Det är viktigt att processen har gått framåt så att den totala kvalitetsnivån höjts. Vid återansökan granskar granskningskommittén inte varje enskild utbildningsanordnare utan gör ett eller flera nedslag.

Om regionen upplever att det finns särskilda behov av utvecklingsarbete hos en utbildning, som av olika skäl har svårt att uppnå kraven, ska det återges med en åtgärdsplan och en beskrivning av hur utvecklingsarbetet ska hanteras.

Vid ett återgranskningsbesök kan också representanter från ytterligare en eller två andra Teknikcollegeregioner delta. Det kan i första hand vara de regioner som står på tur att själva bli återcertifierade. På så sätt skapas möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan olika regioner, samtidigt som legitimiteten för processen kring återcertifiering och återgranskning ökar.

Deltagare vid ett återgranskningsbesök:

 • Regional styrgrupp
 • Lokala styrgruppsordföranden eller andra lämpliga företrädare från lokala Teknikcollege
 • Rektorer/skolchefer från berörda kommuner
 • Relevanta politiker som är beslutsmässiga i frågor kopplade till
 • Teknikcolleges verksamhet
 • Övriga relevanta personer som ingår i samverkan

Förslag på program vid ett regionalt återgranskningsbesök

Så här kan programmet för ett återgranskningsbesök se ut. Beräknad tidsåtgång är tre timmar.

1. Introduktion

Presentation av den aktuella Teknikcollegeregionen. I presentationen kan man exempelvis ta upp de kommuner som ingår, befolkningsmängd, företagsstruktur, kompetensbehov, elevunderlag, utbildningsanordnare, utbildningar och lokala Teknikcollege. Syftet är att visa en samlad bild av regionen.

Presentationen görs av regional styrgruppsordförande och/eller regional processledare med eventuella efterföljande kommentarer och frågor från granskningskommittén.

2. Teknikcolleges kvalitetskriterier

Med fokus på kriterierna 1, 2, 3, 4 och 8 går man igenom arbetet med kriterierna och diskuterar hur regionen tycker att det går att arbeta med dem, vilka utmaningar och styrkor som finns och om det är något regionen önskar få stöd i. Man tar även upp regionens sätt att arbeta med identifierade utvecklingsområden.

Regional styrgruppsordförande och/eller regional processledare presenterar arbetet med kvalitetskriterierna, med eventuella efterföljande kommentarer och frågor från granskningskommittén.

Därefter flyttas fokus till de resterande kriterierna 5, 6 och 7. Även här går man igenom vilka utmaningar och styrkor som finns och ifall det önskas något extra stöd. Dessutom presenterar företrädare från varje lokalt Teknikcollege sitt arbete utifrån de tre återstående kriterierna.

3. Eventuellt studiebesök

Om det finns tid i schemat kombineras granskningsbesöket med ett studiebesök på en plats som regionen gärna vill visa upp. Det kan vara en utbildningsanordnare, ett företag, en ny satsning eller något liknande.