Handbok

Ordförande i en styrgrupp

Som ordförande i en styrgrupp, regional eller lokal, är man ambassadör för Teknikcollege. Ordföranden ska alltid vara en representant från näringslivet.

Eftersom det är företagens kompetensbehov som styr utvecklingsarbetet inom Teknikcollege ska ordföranden alltid vara en näringslivsrepresentant. Ordföranden har som uppgift att leda styrgruppens möten och fördela det arbete som utförs mellan mötena. Som ordförande tar man också kontakt med företag och politiker och arbetar med attitydpåverkan. Hen har också till uppgift rekrytera nya företag till den egna styrgruppen.

Regional styrgruppsordförande

Mycket av ordförandens arbete sker i nära samarbete med den regionala processledaren. Många av de aktiviteter som är kopplade till ordförandens ansvarsområden kan beredas av, alternativt genomföras med stöd av, den regionala processledaren. Som ordförande kan man också ta hjälp av styrgruppens representanter eller särskilt utsedda arbetsgrupper.

En regional ordförande har till uppgift att:

 • Se till att den regionala styrgruppen håller regelbundna möten och planera dessa
 • Leda regionala styrgruppsmöten
 • Driva utveckling i den regionala styrgruppen
 • Sprida konceptet Teknikcollege via andra nätverk
 • Säkerställa att både den regionala och de lokala styrgrupperna aktivt arbetar med att uppfylla Teknikcolleges åtta kriterier
 • Delta i sammankomster och aktiviteter påkallade av Riksföreningen Teknikcollege Sverige
 • Besöka lokala Teknikcollege
 • Stötta den regionala processledaren

Lokal styrgruppsordförande

Som ordförande i en lokal styrgrupp har man till uppgift att:

 • Leda och driva det lokala arbetet, utifrån direktiv från den regionala ordföranden
 • Se till att lokala handlings- och årsplaner upprättas och följs
 • Leda och driva de lokala styrgruppsmötena
 • Säkerställa att den lokala styrgruppen aktivt arbetar med att uppfylla Teknikcolleges åtta kriterier
 • Se till att arbetsgrupper tillsätts och avvecklas efter behov
 • Vara budbärare mellan den lokala och den regionala nivån
 • Initiera lokala event
 • Se till att de mål och riktlinjer som beslutats av regional styrgrupp implementeras lokalt.

Den lokala ordföranden är dessutom representant i den regionala styrgruppen.