Handbok

Ledamot i en styrgrupp

Nätverkande och möjligheter att påverka – det finns stora fördelar med att vara ledamot.

Som ledamot i en styrgrupp, regional eller lokal, har man stora möjligheter att vara med och påverka de utbildningar som ges hos de Teknikcollegecertifierade skolorna i den egna regionen. På så vis bidrar man själv till att förbättra teknik- och industriföretagens kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

Som styrgruppsledamot blir man även del av ett nätverk där mångsidig kompetens finns samlad – från företagare och fackföreningsrepresentanter till kommunala tjänstemän och utbildningsanordnare. Ett nätverk som man som ledamot kan ha god nytta av även i andra sammanhang.

Som ledamot förväntas man:

  • Förankra sitt mandat i den egna organisationen
  • Vara införstådd med vad Teknikcollege och de åtta kvalitetskriterierna innebär
  • Läsa in sig på handlingar inför styrgruppsmötena
  • Vara ambassadör för Teknikcollege