Handbok

Styrgrupper - Teknikcolleges nav

Det är näringslivets behov av kompetensförsörjning som driver utvecklingsarbetet inom Teknikcollege. Det avspeglar sig i sammansättningen av de regionala och lokala styrgrupperna. De fungerar som diskussions- och beslutsforum för samarbetet mellan utbildningsanordnare och företag.

Regional styrgrupp

Den regionala styrgruppen håller samman all regional verksamhet inom ramen för Teknikcollege.

Det åligger den regionala styrgruppen att kvalitetssäkra både den regionala och den lokala Teknikcollegeverksamheten. Detta görs genom arbetssätt som medger fortlöpande utveckling och uppföljning. Den regionala styrgruppen ansvarar för samordning av verksamhetens utveckling. Styrgruppen ska främja regional samverkan inom Teknikcollege.

Arbetet i den regionala styrgruppen sker hela tiden med utgångspunkt i teknik- och industriföretagens kompetensförsörjningsbehov och i de analyser som görs av det behov som finns eller väntas uppstå

Ansvarsområden för regional styrgrupp

 • Årlig verksamhetsplanering
 • Fastslagande, revision och uppföljning av regionala utvecklingsmål
 • Kvalitetssäkring av regionens aktiviteter inom ramen för Teknikcollege
 • Ansökningar, certifieringar och utbildningsutbud inom Teknikcollege
 • Gemensam kommunikation och marknadsföring
 • Nationell rapportering till RTS
 • Rapportering till Teknikcolleges intressenter
 • Framställan av underlag inför regional självgranskning
 • Regional ansökan till granskningskommittén när det är dags för
 • Regional återgranskning
 • Säkerställande av Teknikcolleges finansiering enligt riktlinjerna
 • Säkerställande av att den regionala och de lokala styrgrupperna aktivt arbetar med att uppfylla Teknikcolleges åtta kriterier
 • Delegering, men också stöd, till lokala styrgrupper
 • Enkäter och kvalitetsuppföljningar
 • Uppdatering om arbetet i lokala styrgrupper och information till lokala styrgrupper om arbetet på regional nivå
 • Påverkansarbete gentemot lokala och regionala politiker
 • Behovsanalys
 • Tydlig handlingsplan
 • Arbetsleda den regionala processledaren

Den regionala styrgruppens sammansättning

Teknikcollege är till för att tillgodose företagens kompetensbehov. Därför är det viktigt att det är teknik- och industriföretagens behov som styr arbetet. Näringslivet ska därför vara i majoritet i den regionala styrgruppen och styrgruppsordföranden ska vara en näringslivsrepresentant. Granskningskommittén rekommenderar dessutom att regional ordförande tillhör någon av Industrirådets branscher. Ordförandena i regionens olika lokala styrgrupper ska också ingå. Det rekommenderas att näringslivsrepresentanterna har ledningsfunktioner samt har personliga ersättare, så att näringslivets majoritet vid gruppens möten alltid säkras.

I den regionala styrgruppen ska det också finnas representanter från skolledningen i de kommuner som är berörda, så att de får en inblick i och förståelse för Teknikcolleges verksamhet och därigenom möjlighet att stötta arbetet på bästa sätt.

I styrgruppen bör det också ingå representanter för andra aktörer med insikt i arbetsmarknad och kompetensbehov: arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden inom Industrirådet. Även Arbetsförmedlingen, regional kompetensplattform samt närliggande högskolor har sin plats i styrgruppen, samtliga på adjungerade platser.

För att främja utvecklingsarbetet bör styrgruppens deltagare ha förankrat sina mandat i den egna organisationen.

Förslag på återkommande punkter vid ett styrgruppsmöte

Den regionala styrgruppen ska sammanträda minst fyra gånger om året. Några punkter på dagordningen bör vara återkommande:

 • Självskattning utifrån Teknikcolleges åtta kriterier enligt en dokumenterad arbetsprocess
 • Kvalitetsarbete, uppföljning (se kvalitetskriterium 8)
 • Framtids- och utvecklingsfrågor
 • Rapporter från lokala styrgrupper och övriga intressenter
 • Årsplanering

Dagordningen ska spegla den regionala styrgruppens ansvarsområden. Fler exempel finns på Tc-portalen. Utöver styrgruppsmöten genomförs årligen ett antal event dit styrgruppens medlemmar bjuds in och förväntas delta.

Lokal styrgrupp

Den lokala styrgruppen arbetar mer operativt än den regionala, även om många av de båda gruppernas uppgifter påminner om varandra.

En av den lokala styrgruppens främsta uppgifter är att förankra Teknikcolleges riktlinjer på lokal nivå. Styrgruppen ska se till att den lokala utbildningsverksamheten utvecklas och har ett tydligt inslag av det lokala näringslivets behov. Gruppen har också som uppgift att se till att utbildningarnas kvalitet ständigt utvecklas och att utbildningarna attraherar tillräckligt många elever. Flera av ansvarsområdena är desamma som för den regionala styrgruppen, fast på lokal nivå.

Ansvarsområden

 • Årlig verksamhetsplanering
 • Fastslagande, revision och uppföljning av regionala utvecklingsmål
 • Säkerställa att utbildningsanordnaren uppfyller Teknikcolleges åtta kriterier
 • Kvalitetssäkring av lokala aktiviteter inom ramen för Teknikcollege
 • Samordning och utveckling av den lokala utbildningsverksamheten genom exempelvis handledarutbildning och kommunikation
 • Marknadsföring av utbildningarna
 • Stimulering av teknikintresset hos barn och unga från tidig ålder
 • Sammanställning av enkäter
 • Tydlig handlingsplan
 • Information till Teknikcolleges intressenter
 • Koordination av lokal samverkan mellan utbildningsanordnare och företag
 • Nationell rapportering till RTS
 • Inventering av framtida kompetensförsörjningsbehov och relaterade utbildningar
 • Inventering av maskiner och övrig utrustning hos utbildningsanordnare
 • Diplom och intyg till studerande som genomgått en Teknikcollege- certifierad utbildning, om inte den regionala styrgruppen ansvarar för detta

Den lokala styrgruppens sammansättning

Precis som i den regionala styrgruppen ska näringslivet vara i majoritet i den lokala styrgruppen. Ordföranden i den lokala styrgruppen ska vara en lokal näringslivsrepresentant. Granskningskommittén rekommenderar dessutom att ordföranden tillhör någon av Industrirådets branscher. Näringslivets representanter bör även här ha personliga ersättare, så att näringslivets majoritet vid gruppens möten alltid säkras.

Skolledare från certifierade utbildningsanordnare ska också finnas representerade. På så vis främjar man kommunikationen mellan skolor och företag.

För att främja utvecklingsarbetet bör styrgruppens deltagare ha förankrat sina mandat i den egna organisationen.

I den lokala styrgruppen bör det också ingå representanter från fackförbund inom Industrirådet, Arbetsförmedlingen, regional kompetensplattform, närliggande regionala högskolor, samt kommunens/kommunernas näringslivsenheter och näringslivsbolag, samtliga på adjungerade platser.

Vissa punkter är återkommande på den lokala styrgruppens möten:

 • Självskattning utifrån Teknikcolleges kriterier enligt en dokumenterad arbetsprocess
 • Uppföljning av handlingsplan och aktiviteter
 • Rapporter