Handbok

Ett år i Riksföreningen Teknikcollege Sverige

Riksföreningen Teknikcollege Sverige (RTS) är svensk industris samlade plattform för dagens och morgondagens kompetensförsörjning. Genom ett nära samarbete mellan företag och utbildningsanordnare utformas innehållet i utbildningarna för att det matcha företagens kompetensbehov.

Medlemmar i RTS är medlemsorganisationer inom Industrirådet som aktivt jobbar med Teknikcollege, samt Teknikcollegecertifierade regioner. Styrelsen består av representanter från både Industrirådet och certifierade regioner. Föreningens verksamhet och ekonomiska redovisning granskas av två revisorer. Utöver ordinarie revisorer finns två revisorssuppleanter. Revisorerna representerar Industrirådet respektive certifierade regioner.

Nationell rapportering och enkäter

Den nationella rapporteringen omfattar bland annat statistik, självskattningar och enkäter som ger en nulägesbild av Teknikcollege. Rapporten finns tillgänglig digitalt och beskriver verksamhetens status i relation till uppsatta mål och nyckeltal, både nationellt och regionalt. Resultatet utgör också ett beslutsunderlag för framtida prioriteringar och åtgärder inom Teknikcollege.

Årsmöte

Årsmötet är Riksföreningens högsta beslutande organ. Här tas beslut om medlemsavgifter, styrelsens sammansättning och liknande frågor. Årsmötet hålls enligt föreningens stadgar, som hittas i Tc-portalens dokumentbank.

Föreningsmöte

Föreningsmöte arrangeras två gånger årligen med det första föreningsmötet under våren och det andra i samband med Rikskonferensen under hösten. Då träffas regionala processledare och ordförande från certifierade regioner, RTS styrelse samt granskningskommittén för erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete inom konceptet.

Rikskonferens

Varje år arrangeras Teknikcolleges rikskonferens. Konferensen är en viktig inspirationskälla och mötesplats för alla som arbetar med Teknikcollege runt om i Sverige. Förutom att träffa kollegor från hela landet innehåller mötet ofta seminarier, föreläsningar, workshops och inspirerande berättelser kring olika initiativ från verksamheten. Här samlas lärare, skolledare, företagare och beslutsfattare tillsammans med personer som är intresserade av att få veta mer om vad Teknikcollege innebär.

Industrirådets granskningskommitté för Teknikcollege

Granskningskommittén består av experter inom utbildning och kompetensförsörjning från Industrirådets medlemsorganisationer, samt granskningsansvarig och vd från RTS kansli. Granskningskommittén processar och ger underlag för certifieringsbeslut till RTS styrelse.

Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning (IrAK)

Arbetsgruppen består av en representation av experter inom utbildning och kompetensförsörjning från Industrirådets medlemsorganisationer. Gruppen bedriver utvecklings- och påverkansarbete inom kompetensförsörjningsområdet där Teknikcollege är en betydelsefull del.

Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning. Styrelsen är sammanhållande för den ideella verksamheten inom Teknikcollege och verkar för kontinuerlig utveckling av konceptet. Styrelsen fattar beslut om certifiering av lokala och regionala Teknikcollege.