Handbok

Kvaliteten - så säkras den

Med hjälp av tydliga och gemensamma kvalitetskriterier, återkommande granskningar från Industrirådets sida, nöjdhetsindex samt årliga rapporter om arbetet på såväl regional som lokal nivå säkerställs kvaliteten på utbildningarna inom Teknikcollege.

Åtta kriterier som säkrar kvaliteten

Arbetet inom Teknikcollege vilar på åtta kvalitetskriterier. De bygger i sin tur på samlade erfarenheter från mångårig samverkan och olika framgångsexempel från de certifierade regionerna.

Genom bland annat en kreativ studiemiljö, nära samarbete med näringslivet och regional samverkan blir Teknikcolleges utbildningar konkurrenskraftiga. Teknikcolleges kriterier underlättar utvecklingsarbetet och är styrande i insatsen med att stärka industrins kompetensförsörjning och säkerställa utbildningarnas kvalitet. Kriterierna ser du nedan.

1. Kvalitetssäkrad process
2. Regional samverkan
3. Organisation och styrning
4. Industrins kompetensbehov
5. Utbildningar och dimensionering
6. Kreativ och stimulerande lärmiljö
7. Utbildning inom Teknikcollege
8. Arbetslivets medverkan i utbildningen

Granskning en trygghet

Industrirådets granskningskommitté för Teknikcollege säkerställer kvaliteten utifrån kriterierna.

Varje region måste med jämna mellanrum ansöka om återcertifiering (första gången efter tre år, därefter vart femte år). Den processen omfattar bland annat ett besök av granskningskommittén från Industrirådet. Industrirådet äger konceptet Teknikcollege och består av fackliga representanter och arbetsgivarrepresentanter.

Nuläge, vision och utvecklingsarbete är betydelsefullt i samband med granskningen, men det är samtidigt viktigt att den totala kvalitetsnivån höjts under den gångna perioden.

Samlad bild genom inrapportering

Årliga rapporter från regionala och lokala styrgrupper är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla Teknikcollege på alla nivåer.

De certifierade regionerna och utbildningsanordnarna rapporterar varje år in allt från verksamhetsberättelser till kartläggning av elever. Rapporteringen sammanställs sedan på nationell nivå och syftar till att stödja certifierade regioner och uppmuntra till ett strukturerat kvalitetsarbete.

Sedan 2017 sker rapporteringen digitalt via Tc-portalen för inloggade användare. En lathund för hur rapporteringen görs finns tillgänglig under Dokumentbanken: www.tcportalen.se

Regional rapport

Varje certifierad region ska årligen skicka in en regional rapport. Rapporten beskriver vad regionen har arbetat med under det gångna året, vilka som är dess utvecklingsområden, samt vilka insatser som är prioriterade inför det kommande verksamhetsåret.

I verksamhetsberättelsen ska regionens organisationsstruktur ingå. Här ska också finnas en beskrivning av hur omfattande processledartjänsten är och hur den finansieras. Regionen ska beskriva vilka av Teknikcolleges kriterier som är regionens starka och svaga sidor och gärna också bifoga en analys.

En regional självskattning genomförs också för att få en samlad bild över hur regionen arbetar med Teknikcolleges åtta kriterier. Regionens bedömning av det egna arbetet ligger sedan till grund för den regionala handlingsplanen.

Lokal rapport

Alla certifierade utbildningsanordnare ska skicka in en lokal rapport. I den lokala rapporten ingår en självskattning, liksom en kartläggning av eleverna.

Syftet med den lokala självskattningen är att få en samlad bild av hur utbildningsanordnaren och företagen arbetar tillsammans med Teknikcolleges kriterier. Självskattningen genomförs gemensamt i den lokala styrgruppen för att det ska bli en samlad bild som presenteras. Om det finns flera utbildningsanordnare i en och samma lokala styrgrupp ska skattningen ses som en samlad och gemensam syn på hur arbetet fungerar.

Utifrån självskattningen skapas sedan en lokal handlingsplan där det framgår vilka områden som ska prioriteras framöver, liksom vilka aktiviteter och insatser som är kopplade till utvecklingsområdena.

I den lokala rapporten ska det även finnas en kartläggning av hur många och vilka typer av insatser som genomförts kopplat till studie- och yrkesvägledare (SYV), liksom vilka insatser som gjorts för att få fler kvinnliga sökande till utbildningarna. En lokal kartläggning över samtliga studerande inom Teknikcollege utifrån program, inriktning, årskurs och kön ska också bifogas, samt en kartläggning av antalet avgångselever, deras examina och inriktning.

Nöjdhetsindex en del i utvecklingsarbetet

Genom enkäter till dem som är direkt involverade i Teknikcolleges utbildningar samlas ytterligare information till utvecklingsarbetet in.

Teknikcollege genomför enkätundersökningar riktade till lärare, företag och studerande som går i trean på gymnasiet, alternativt andra året på yrkeshögskolan. Det görs bland annat för att lokala och regionala Teknikcollege ska få ett så bra beslutsunderlag som möjligt i sitt utvecklingsarbete. Enkätsvaren ger även en samlad nationell bild över Teknikcolleges verksamhet.

Enkäterna är en uppföljning på det arbete som genomförs och synliggör på ett tydligt sätt vad respektive målgrupp ser för styrkor och utvecklingsområden inom Teknikcollege.

Enkäterna distribueras av RTS kansli och skickas sedan ut till respektive målgrupp genom den regionala processledaren. Svaren sammanställs lokalt hos varje utbildningsanordnare, därefter regionalt och slutligen nationellt.

Resultatet av nöjdhetsindexen ligger sedan som en av grunderna för utvecklingen av Teknikcollege på samtliga nivåer.