Handbok

Så blir man en del av Teknikcollege

Mål och visioner står i fokus när en skola eller en region blir en ny del av Teknikcollege. En omsorgsfull ansökningsprocess borgar för att kvaliteten på utbildningen håller hög nivå.

Bli en del av ett regionalt Teknikcollege

Den sökande behöver göra ett gediget förarbete med fokus på hur samarbetet mellan utbildningsanordnaren och näringslivet kommer att se ut. Det bidrar till att säkerställa att den nya utbildningsanordnaren på bästa sätt involveras i arbetet i regionen.

Oavsett om det är en liten eller en stor utbildningsanordnare som ska inkluderas i samverkan så behöver arbetet starta med ett genomtänkt förankringsarbete. Det är också nödvändigt att den regionala styrgruppen för Teknikcollege informeras och engageras. Ifall den regionala processledaren inte redan är involverad i processen är det viktigt att hen blir det.

Om en utbildningsanordnare vill bli certifierad i en redan Teknikcollegecertifierad kommun behöver en process påbörjas. Processen har som mål att implementera Teknikcolleges kvalitetskriterier samt att bygga samverkan med lokala och regionala industri- och teknikföretag. Ett lokalt förankringsarbete behöver inledas hos nyckelpersoner som exempelvis:

 • Ansvariga politiker
 • Relevanta tjänstepersoner till exempel förvaltningschef, näringslivschef och utvecklingsledare
 • Relevanta intresseorganisationer/Myndigheter till exempel Arbetsförmedlingen, IUC och företagskluster
 • Arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer inom Industrirådet

Att skapa en ny lokal styrgrupp

I de fall då skolan inte naturligt kan lyftas in som en del i en befintlig lokal styrgrupp behöver en kartläggning göras gällande vilka parter och lokala industri- och teknikföretag som bör uppvaktas. De företag som skolan redan har ett samarbete med genom praktik kan vara bra att utgå ifrån. Andra eventuella medlemmar behöver också engageras, till exempel näringslivskontoret och facket. Dessa är viktiga för att bygga en väl fungerande lokal styrgrupp. Se även avsnitt ”Lokal styrgrupp” i handboken.

För att lägga en bra grund till samtal om vilket mervärde ett Teknikcollegesamarbete skulle kunna ge finns ett flertal sätt. Genom exempelvis möten där processledaren utbildar i Teknikcolleges kvalitetskriterier, informerar om hur arbetet går till eller bjuder in till redan existerande samverkansevent.

En av framgångsfaktorerna för samverkan är att engagera rätt personer på rätt plats. I vissa fall kan en representant passa bättre för ett uppdrag i ett programråd, där diskussioner sker på ett mer detaljerat och konkret plan, än i en styrgrupp med mer strategiska samtal.

En formell intresseanmälan skickas in av regional processledare när något av de samverkande företagen tagit ansvar för ordföranderollen och nyckelpersoner är positiva till att kliva in i styrgruppen.

Att skriva en lokal ansökan

En formell intresseanmälan ska mailas till Teknikcolleges kansli. När svar har kommit från kansliet påbörjas arbetet med att skriva en lokal ansökan. Information om e-postadress står i blanketten för intresseanmälan som går att finna på Tc-portalen.

Det är viktigt att processledaren är närvarande och involverad i arbetet tillsammans med rektor, företagsrepresentanter och lärare. Rektor och/eller studierektor ska ingå i lokal styrgrupp och ansökningsprocessen blir ett första steg in i det lokala Teknikcollegearbetet. I arbetet synliggörs industri- och teknikföretagens behov av kompetens. Tillsammans med rektor och lärare kan styrgruppen börja utforska möjligheter och former för olika typer av samverkan. Via självskattning identifieras styrkor, svagheter och förbättringspunkter som sedan lyfts in i handlingsplanen.

En viktig faktor för en lyckad kommunikation kring kompetensförsörjning mellan skola och företag är att tydliggöra de olika kompetenser inriktningarna ger. Skolverkets terminologi och inriktningarnas benämningar ger inte per automatik en förståelse för vad eleverna lär sig och i vilken omfattning.

Det är helhetsintrycket av ansökningshandlingarna i kombination med det genomförda granskningsbesöket som bedöms när en ny utbildningsanordnare ansöker om certifiering i Teknikcollege.

Ansökningshandlingarna och granskningsförfarandet skiljer sig lite åt beroende på om ansökan omfattar en ny region, en ny utbildningsanordnare, ett nytt program eller en ny inriktning.

En ny kommun blir en del av Teknikcollege

Ansökningshandlingarna och granskningsförfarandet skiljer sig lite åt beroende på om ansökan omfattar en ny region, en ny utbildningsanordnare, ett nytt program eller en ny inriktning.

Nedan följer  en utförligare beskrivning av vad ansökan ska innehålla beroende på vad den gäller. Under rubriken ”Ansökningshandlingar” finns en utförligare beskrivning av vad ansökan ska innehålla beroende på vad den gäller.

En Teknikcollegeregion består av ett antal kommuner och certifierade utbildningsanordnare. Om en närliggande kommun eller skola inte är med, men vill bli en del av ett Teknikcollege, behöver en process påbörjas.

Att bilda en ny Teknikcollegeregion eller att certifiera en utbildningsanordnare i en befintlig region är väl beskrivet i avsnitt ”Så blir man en del av Teknikcollege”.

Det finns tillfällen då något av följande uppstår:

 • En Teknikcollegeregion uppvaktar en närliggande kommun som man önskar samarbeta med
 • En kommun hör av sig till en Teknikcollegeregion och önskar ingå i dess samverkan
 • En utbildningsanordnare vill gå med i Teknikcollege, men befinner sig inte i en kommun som ingår i någon befintlig Teknikcollegeregion

För att gå vidare i den processen är det viktigt att den regionala styrgruppen behandlar följande frågeställningar:

 • Är utbildningsanordnaren/kommunen viktig för den lokala eller regionala kompetensförsörjningen?
 • Har utbildningsanordnaren ett samarbete med Industrirådets branschers företag idag?
 • Är det geografiska läget realistiskt? Tillhör eller angränsar kommunen/utbildningsanordnaren till existerande arbetsmarknadsregion?

Ekonomiska, politiska eller andra möjliga hinder kan uppstå och då behöver följande hanteras:

 • Vilka är vinsterna för det regionala Teknikcollege?
 • På vilket sätt påverkar det arbetsbelastningen för existerande organisation?