Handbok

Handbokens ordlista

Här hittar du ordförklaringar av ord som förekommer i Teknikcolleges handbok.

Apl – Arbetsplatsförlagt lärande (apl) är en central del av elevens utbildning och innebär att vissa delar av elevens lärande förläggs till en eller flera arbetsplatser.

Branschråd – Begrepp som ofta syftar på ykesråd inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning eller Programråd inom gymnasieskolan. Ett lokalt programråd inom gymnasieskolan kan vara gemensamt med motsvarande yrkesråd inom regionalt yrkesvux. Se även Programråd.

Enskild utbildningsanordnare – Är i svensk utbildningslagstiftning beteckningen för en utbildningsanordnare på högskole- och universitetsnivå och drivs av en annan aktör än staten.

Föreningsmöte – Föreningsmöte arrangeras två gånger årligen med det första föreningsmötet under våren och det andra i samband med Rikskonferensen under hösten. Då träffas regionala processledare och ordförande från certifierade regioner, RTS styrelse samt granskningskommittén för erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete inom konceptet.

Industrirådets granskningskommitté för Teknikcollege – Granskningskommittén har som uppgift att inför Teknikcolleges ägare fastställa att samtliga kriterier för Teknikcollege uppfylls. Granskningskommittén genomför lokala och regionala granskningar.

Huvudman – Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen. Här menas alltså den organisation, kommun eller myndighet som har ansvaret för en skola. Det offentliga skolväsendet har det allmänna som huvudman, medan fristående skolor har enskild som huvudman.

Industrirådet – Består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Har som uppgift att följa och främja tillämpning av Industriavtalet.

IrAK – Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning består av representation med experter inom utbildning och kompetensförsörjning från Industrirådets medlemsorganisationer. Gruppen bedriver utvecklings- och påverkansarbete inom kompetensförsörjningsområdet.

Kansli – Inom RTS finns det ett nationellt kansli. Regional processledare har en utsedd kontaktperson på kansliet. Kansliet arbetar på uppdrag av RTS medlemmar vilka är Teknikcollegeregionerna och Industrirådets medlemsorganisationer. Förvaltning, drift av gemensamma verktyg, föreningsmöten, rikskonferens och granskning och certifiering är några av kansliets uppdragsområden.

LIA – Lärande i Arbete (LIA) är den praktiska del av en YH-utbildning som är förlagd till en arbetsplats. Den studerande får direkt koppling mellan teori och praktik, liksom praktisk träning i ämnet.

Lokal del – Är ett uttryck som används lite olika. Ibland avser det en lokal utbildningsanordnare, ibland flera, ibland en lokal styrgrupp. För att undvika missförstånd undviker vi att hänvisa till ”lokal del” i kommunikationen.

Lokal styrgrupp – Varje regionalt Teknikcollege är uppbyggt av flera lokala Teknikcollege, som består av närliggande utbildningssamordnare, företag samt en eller flera kommuner. Arbetet lokalt drivs av en lokal styrgrupp. Det finns en samordning och ett informationsflöde mellan den regionala styrgruppen och de lokala styrgrupperna. Styrgruppen leds av lokal ordförande som ska vara en företagsrepresentant. Agendan utgår från industrins kompetensbehov.

Lokalt granskningsbesök – Avser ett granskningsbesök hos lokalt Teknikcollege inför certifiering av ny utbildningsanordnare, utbildning eller ny inriktning.

Lokalt Teknikcollege – Består av en eller flera närliggande utbildningsanordnare, kommuner och företag. Drivs av en lokal styrgrupp som ansvarar för det lokalt förankrade kvalitetssäkringsarbetet. I styrgruppen ingår representanter från företag, utbildningsanordnare och kommuner.

Processledare – Har det övergripande operativa ansvaret för verksamheten i sin region och arbetar med utvecklingen av Teknikcollege. Processledaren arbetar på uppdrag av den regionala styrgruppen och arbetar operativt med både utveckling och förvaltning av Teknikcollege. Processledaren är också kontaktperson gentemot Riksföreningen Teknikcollege Sverige och dess kansli, liksom gentemot andra Teknikcollegeregioner och aktörer i den egna regionen som är betydelsefulla för Teknikcolleges arbete.

Programråd – ”För yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv.” Förordning (2012:402). Består ofta av rektor, företag, programansvarig, studerande från varje årskurs samt lärare från programmet. Rektor organiserar och leder programrådet i syfte att stärka samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov, till exempel genom gemensam planering av apl.

Regionalt granskningsbesök – Avser ett granskningsbesök inför certifiering av ny region eller återgranskning av redan certifierad region.

Regional styrgrupp – Bör spegla regionens branscher och företagsstruktur. Består av ledamöter med tydligt mandat från den egna organisationen/företaget. Kommunala beslutsfattare ska finnas i regional styrgrupp. Styrgruppen leds av regional ordförande som ska vara en företagsrepresentant. Agendan utgår från industrins kompetensbehov.

Regionalt Teknikcollege – En Teknikcollegeregion består av minst tre kommuner och utgör en naturlig arbetsmarknadsregion. Inom regionen finns en avtalad samverkan mellan ingående kommuner, utbildningsanordnare och näringsliv för arbete med kompetenssäkring inom regionen. En regional processledare arbetar med samordning, kvalitetssäkring och utveckling av den regionala verksamheten.

Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse – Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning. Styrelsen är sammanhållande för den ideella verksamheten inom Teknikcollege och verkar för kontinuerlig utveckling av konceptet. Styrelsen fattar beslut om certifiering av lokala och regionala Teknikcollege.

Rikskonferens – Varje år arrangeras Teknikcolleges rikskonferens. Konferensen är en viktig inspirationskälla och mötesplats för alla som arbetar med Teknikcollege runt om i Sverige. Förutom att träffa kollegor från hela landet innehåller mötet ofta seminarier, föreläsningar, workshops och inspirerande berättelser kring olika initiativ från verksamheten. Här samlas lärare, skolledare, företagare och beslutsfattare tillsammans med personer som är intresserade av att få veta mer om vad Teknikcollege innebär.

RTS – Förkortning av Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

RTS kansli – Med placering i Stockholm ansvarar kansliet för att utveckling av Teknikcollegekonceptet, granskning/certifiering samt stöd till samtliga regioner inom Teknikcollege. Kansliet har en vd samt funktioner inom granskning och certifiering, kommunikation, utbildning och samverkan, föreningsverksamhet samt projektledare inom relevanta områden.

Samverkan – Samverkan mellan kommuner ger möjlighet att dela på kostnader och dra nytta av varandras erfarenheter och nätverk. En regional samverkan kring exempelvis utbildningsutbud, marknadsföring och handledarutbildning syftar till att skapa ökad resurseffektivitet för ökad kvalitet i utbildningarna. Samverkan mellan kommuner samt enskilda huvudmän regleras genom avtal. Samverkan mellan företag och huvudmän regleras genom avsiktsförklaring.

Utbildningsanordnare – Den som ansvarar för utbildningsverksamheten, vanligtvis kommun eller styrelse. Till utbildningsområdet räknas förskolor, skolor, universitet och högskolor samt många andra typer av utbildningar, såväl kommunala som privata.

Årsmöte – Årsmötet är RTS högsta beslutande organ. Här tas beslut om medlemsavgifter, styrelsens sammansättning och liknande frågor. Årsmötet hålls enligt föreningens stadgar, som finns på Tc-portalen i dokumentbanken.

Ägare – Ägare av varumärket och konceptet Teknikcollege är Industrirådet.