Handbok

Processledare

Den regionala processledaren har det övergripande operativa ansvaret för verksamheten i sin region och arbetar med utvecklingen av Teknikcollege.

Processledaren arbetar på uppdrag av den regionala styrgruppen och arbetar operativt med både utveckling och förvaltning av Teknikcollege. Processledaren är också kontaktperson gentemot Riksföreningen Teknikcollege Sverige och dess kansli, liksom gentemot andra regioner inom Teknikcollege och aktörer i den egna regionen som är betydelsefulla för Teknikcolleges arbete. Processledarens roll kan variera något utifrån de regionala förutsättningarna, men vissa arbetsuppgifter ligger alltid på processledarens bord.

Inom vissa regioner finns även särskilda processledare på det lokala planet. Det kan exempelvis vara en rektor på en skola eller en person med någon form av samordningstjänst. Den personen kan då ta över en del av processledarens lokala uppgifter, dock inte utan stöd från den regionala processledaren.

Processledarens roll:

 • Stödja företagsengagemang och samverkan inom regionen
 • Initiera, samordna och arbeta operativt med utveckling av Teknikcollege-verksamheten
 • Arbeta operativt med marknadsföring och påverkan
 • Administrera den regionala dokumentationen
 • Representera Teknikcollege i relevanta nätverk
 • Administrera och distribuera enkäter
 • Samordna och dokumentera regionala styrgruppsmöten
 • Vara kontaktperson gentemot Riksföreningen Teknikcollege Sverige och dess kansli
 • Vara kontaktperson gentemot andra Teknikcollege-regioner och andra relevanta aktörer i den egna regionen
 • Samordna kartläggning av kompetensbehoven i regionen
 • Bistå i lokala och regionala ansöknings- och granskningsprocesser
 • Stödja lokala Teknikcollege
 • Ansvara för regional budget
 • Sköta omvärldsbevakningen
 • Samverka med regionala och lokala ordföranden för att rekrytera rätt representanter till styrgrupperna

Inom vissa regioner finns även särskilda processledare på det lokala planet. Det kan exempelvis vara en rektor på en skola eller en person med någon form av samordningstjänst. Den personen kan då ta över en del av processledarens lokala uppgifter, dock inte utan stöd från den regionala processledaren.