Våra åtta kvalitetskriterier

Teknikcolleges åtta kriterier är styrande i arbetet med att stärka industrins kompetensförsörjning. Till varje kriterium fastställer samverkansföretag och utbildningsanordnare gemensamma mål och visioner utifrån industrins regionala kompetensförsörjning.

Teknikcollege ska bidra till att säkra tekniskt inriktade företags behov av kvalificerad arbetskraft. Teknikcollege ska ge den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb eller lägga en god grund för vidare studier. Kommuner och andra huvudmän ska erbjudas ett mer effektivt resursutnyttjande genom Teknikcolleges samverkan. Våra kvalitetskriterier är verktyg för att uppnå dessa mål och för att säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot studerande, lärare och företag.

Vår granskningskommitté har som uppgift att fastställa att samtliga regioner och utbildningsanordnare certifieras utifrån ett kvalitetssäkrat arbete. Kriterierna utgör riktlinjerna som stödjer detta utvecklingsarbete.

Kriteriernas riktlinjer

Teknikcollegeregionens långsiktiga/övergripande mål och visioner ska sättas utifrån industrins regionala kompetensförsörjning. Teknikcolleges kvalitetskriterier är verktyg för att uppnå målen och för att säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot studerande, lärare och företag.

Teknikcollege 8 kriterier

Kvalitetskriterier

Kvalitetssäkrad process
Regional samverkan
Organisation och styrning
Industrins kompetensbehov
Utbildningar och dimensionering
Kreativ och stimulerande lärmiljö
Utbildning inom Teknikcollege
Arbetslivets medverkan i utbildningen

Vill ni certifiera er utbildning eller utbildningsanordnare?

Här lämnar du en intresseanmälan om att certifiera er utbildningsanordnare eller utbildning hos redan befintlig utbildningsanordnare. Du kommer att bli kontaktad inom kort för vidare samtal.