Organisationsstruktur

Här kan du läsa hur Riksföreningen Teknikcollege är uppbyggt nationellt, regionalt och lokalt.

Nationellt

Organisationsstruktur

Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten inom Teknikcollege och består av representanter från Industrirådets medlemsorganisationer. Verkar för erfarenhetsutbyte mellan föreningens medlemmar samt fortsatt utveckling av Teknikcollege. Styrelsens arbetsordning har som syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen inom föreningen Teknikcollege samt beslut om certifieringsärenden.

Verkställande direktör Peter Stenberg, leder och samordnar verksamheten.

kansliet i Stockholm arbetar fem personer med att utveckla konceptet, administrera och organisera föreningens verksamhet nationellt, samordna certifieringsärenden samt verkställer styrelsens beslut.

Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning (IrAK) är ett rådgivande organ som stödjer föreningen i utvecklingsfrågor. IrAK består av experter på kompetensförsörjning från både fack och arbetsgivarorganisationer från Industrirådet. Gruppen träffas en gång i månaden för att diskutera aktuella frågor.

Industrirådets granskningskommitté (GK) har som uppgift att granska inkomna certifieringsärenden utifrån Teknikcollege åtta kvalitetskriterier. Gruppen består av både fackliga och arbetsgivarrepresentanter från Industrirådet.

Regionalt

Det finns 24 regionala Teknikcollege, där en region består av minst tre kommuner. Inom regionen förs en ständig dialog mellan företag och utbildningsanordnare genom den regionala styrgruppen som har i uppdrag att utveckla regionens samverkan och att företagens behov matchar utbildningsinnehållet. I varje region finns en processledare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i sin region.

Lokalt

Består av en eller flera närliggande utbildningsanordnare, kommuner och företag. Drivs av en lokal styrgrupp som ansvarar för det lokalt förankrade kvalitetssäkringsarbetet. I styrgruppen ingår representanter från företag, utbildningsanordnare och kommunen.

Kluster

De 24 regionerna är uppdelade i tre kluster; norr, mitt och syd. Att dela upp regionerna i kluster underlättar erfarenhetsutbyte med närliggande regioner och möjliggör för fler fysiska träffar för processledare och regionala styrgrupper. På kontaktsidan hittas vem på kansliet som är klusteransvarig för respektive kluster.