Handbok

Företagens roll

Genom Teknikcollege får företagen direktkontakt med morgondagens medarbetare redan idag. På så vis sparas både tid och pengar.

Tack vare att de nya medarbetarna har med sig rätt och relevant utbildning från början kan en ofta lång och komplicerad rekryteringsprocess undvikas. Genom praktik, studiebesök och andra aktiviteter får företagen dessutom personlig kontakt med potentiella medarbetare redan under utbildningstiden.

För att utbildningarna inom Teknikcollege ska kunna hålla sin höga och ständigt uppdaterade nivå krävs engagemang och samarbete från de lokala företagen.

Genom att engagera sig i Teknikcollege får man som företagare möjlighet att påverka de Teknikcollege-certifierade utbildningarna så att de motsvarar framtida behov av kompetens. Man får dessutom tillgång till ett värdefullt nätverk där bland annat andra företagare och utbildningsanordnare runt om i landet ingår.

Olika företag har olika förutsättningar för att engagera sig. Därför finns det också många olika sätt att samverka på. Varje företag bidrar på det sätt som passar den egna organisationen bäst.

Avsiktsförklaring

För att ett företag ska kunna bli samverkanspartner till Teknikcollege måste de båda parterna teckna en avsiktsförklaring. Där tar företaget upp vad man önskar bidra med.

Det kan till exempel röra sig om att:

  • Tillhandahålla praktikplatser för studerande inom Teknikcollege
  • Delta i handledarutbildningar
  • Låna ut lokaler
  • Bjuda in till studiebesök

Tillsammans med Teknikcollege åtar sig företaget också att utveckla och marknadsföra Teknikcollege i samråd med andra samverkansföretag. De båda parterna ska också driva relevanta utbildningsfrågor för branschernas kompetensförsörjning och erbjuda kostnadsfri handledarutbildning.

Samverkansformer

Engagemanget inom Teknikcollege skräddarsys utifrån företagets storlek och resurser – därför kan alla vara med.

Ett företag kan till exempel delta genom att ta emot och arrangera studiebesök eller hålla föreläsningar ute på de certifierade skolorna i den egna kommunen eller regionen. Ett annat företag kanske förser de studerande med verklighetsbaserade övningar och problem att lösa. Företag kan också engagera sig genom att sitta med i regionala och lokala styrgrupper eller genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb till de studerande. Ett annat sätt att engagera sig på är att på olika sätt vara delaktig i de studerandes gymnasiearbeten eller att låna ut lokaler vid behov.

Genom att erbjuda praoplatser för yngre elever kan företag på ett tidigt stadium väcka elevers intresse och skapa förståelse för vad industrin innebär och vilka yrken som finns.