Handbok

Ansökningshandlingar och granskningsförfarande

Ansökningshandlingarna och granskningsförfarandet skiljer sig lite åt beroende på om en ansökan omfattar en ny region, en ny utbildningsanordnare, ett nytt program eller en ny inriktning. Nedan följer därför en utförligare beskrivning av vad ansökan ska innehålla beroende på vad den gäller.

Intresseanmälan

Syftet med en intresseanmälan är att ge RTS kansli möjlighet att planera kommande certifieringsärenden och i ett tidigt skede rådgöra med den sökande om ett smidigt tillvägagångssätt.

När en intresseanmälan från en ny region eller utbildningsanordnare kommit in till RTS kansli skickas en bekräftelse till avsändaren om att anmälan tagits emot. En dialog för vidare arbete i ansökningsprocessen påbörjas. När intresseanmälan har godkänts blir den ansökande regionen enligt stadgarna också automatisk medlem i Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Intresseanmälan ska skickas in avseende följande:

 • Ny region
 • Ny utbildningsanordnare
 • Ny utbildning hos redan certifierad utbildningsanordnare
 • Ny inriktning inom redan certifierad utbildning

Intresseanmälan ska omfatta följande:

 • Region, utbildningsanordnare, utbildning och inriktningar
 • Datum för när ansökan förväntas inkomma till RTS
 • Kontaktperson för intresseanmälan
 • Bekräftelse på att regional styrgrupp har godkänt att intresseanmälan skickas till RTS kansli

Ny region

Vid en ny regional ansökan krävs en mer omfattande analys och beskrivning av nuläge, mål och vision.

Ny regional ansökan krävs vid:

 • Ny region

Intresseanmälan om att bli ny region ska omfatta följande:

 • Ansökan enligt mall
 • Regional självskattning
 • Lokal självskattning
 • Regional handlingsplan
 • Lokal handlingsplan
 • Regional verksamhetsplan
 • Kontaktlista för regionalstyrgrupp och lokala styrgrupper
 • Samverkansavtal för kommande certifieringsperiod
 • Finansiering av regional processledare
 • Beskrivning av företagens kompetensbehov

Lokal ansökan vid ny utbildningsanordnare, ny utbildning eller ny inriktning

När en ny utbildningsanordnare, en ny utbildning eller ett omarbetat program ansöker om att få bli en del av Teknikcollege krävs en analys och beskrivning av nuläget, liksom av de mål och visioner som den sökande har.

Den sökande behöver göra ett gediget förarbete med fokus på hur samarbetet mellan utbildningsanordnaren och näringslivet kommer att se ut. Det bidrar till att säkerställa att den nya utbildningsanordnaren på bästa sätt involveras i arbetet i regionen.

Ny lokal ansökan krävs vid:

 • Ny utbildningsanordnare inom redan certifierad region
 • Ny utbildning hos redan certifierad utbildningsanordnare
 • Ny inriktning inom redan certifierad utbildning

En lokal ansökan ska omfatta följande:

 • Ansökan enligt mall
 • Lokal självskattning
 • Lokal handlingsplan
 • Kontaktlista lokal styrgrupp

Förenklad ansökan (YH, yrkesvux, TE4)

En certifiering av teknikprogrammets fjärde år (TE4), yrkeshögskolan eller yrkesvux vid en redan certifierad utbildningsanordnare görs via en så kallad förenklad ansökan.

Regionen kan styrka sin ansökan med ett beviljande från Skolverket och/eller Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Regionen kan också komplettera sin ansökan med ett brev undertecknat av den regionala styrgruppen, där det tydliggörs att ansökan uppfyller Teknikcolleges kriterier. Vid granskning av vuxenutbildningar är utgångspunkten densamma som för utbildningar inom

gymnasieskolan, det vill säga Teknikcolleges åtta kriterier. De kriterier som rör lärarlag, ämnesintegration och sammanhållna arbetsdagar tillämpas dock inte på samma sätt för utbildningar som riktar sig till vuxna.

Man bör alltid kontakta RTS kansli inför en ansökan. Vid en förenklad ansökan beslutar Industrirådets granskningskommitté och RTS kansli om ett granskningsbesök behöver genomföras eller inte.

Förenklad ansökan kan tillämpas för följande:

 • Teknikprogrammets fjärde år/gymnasieingenjör/TE4
 • Yrkeshögskoleutbildning
 • Yrkesvuxutbildning

En förenklad ansökan ska omfatta följande:

 • Undertecknat intyg av den regionala styrgruppen
 • Antalet studerande på det som omfattas av ansökan
 • En förteckning över de företag som tar emot studerande från utbildningen på apl/LIA
 • Kontaktlista på programråd/styrgrupp som representerar ingående utbildning/profiler

För ansökan gällande YH eller Teknikprogrammets fjärde år/Gymnasieingenjör/TE4 ska även ansökningshandlingarna till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) samt beviljandet att utföra utbildningen skickas med.