Handbok

Påverkan och marknadsföring

Avgörande för svensk industris framtid att tillräckligt många vill gå industrirelevanta utbildningar. Därför är det viktigt att öka teknik- och industriintresset bland unga och nå ut med Teknikcolleges budskap till politiska beslutsfattare.

Arbetet med att öka intresset och förståelsen för näringslivets kompetensbehov behöver ske på flera plan. Dels handlar det om ett långsiktigt och strukturerat arbete bland barn och unga, där särskild vikt läggs vid att fånga upp unga tjejer, en grupp som fortfarande är underrepresenterad inom industrin. Dels handlar det om att påverka lokala och regionala politiker för att få gehör och stöd för olika satsningar, ett arbete som också behöver en tydlig struktur för att vara framgångsrikt.

Den röda tekniktråden

Det är en central uppgift för Teknikcollege att öka attraktionskraften och efterfrågan på de industrirelevanta utbildningarna. Utmaningen är inte ny utan något som stått på regionernas agenda ända sedan starten. Runt om i landet genomförs årligen mängder av insatser och ett antal regioner har utvecklat en framgångsrik struktur för det här arbetet. Just struktur är viktigt eftersom punktinsatser, som saknar långsiktighet och inte heller utvärderas, förblir just punktinsatser. Oavsett hur bra aktiviteterna är i sig.

Den struktur som med åren utvecklats inom Teknikcollege kallas “Den röda tekniktråden för ökad attraktionskraft”. Kort sammanfattat innebär den en rad olika insatser i rätt tid och mot rätt målgrupp. Aktiviteterna i Den röda tekniktråden sträcker sig från förskola till högskola.

Det viktigaste i arbetet med att skapa en bra struktur är att arbeta långsiktigt och ihärdigt. Den röda tekniktråden skapar förutsättningar för ett breddat rekryteringsunderlag, bland annat genom aktiviteter som underlättar för industrins underrepresenterade målgrupper att känna sig inkluderade. Att nå ut till unga tjejer är en central utmaning för Den röda tekniktråden.

Målet är att varje region ska ha utvecklat sin egen röda tråd, väl förankrad inom regionen. Relevanta aktörer ska ha knutits till de olika insatserna och ekonomiska och personella resurser ska finnas för ett långsiktigt arbete med att väcka, stärka och bibehålla intresset för de industrirelevanta utbildningarna.

Fullständigt material om den röda tekniktråden

Politiska beslut

Det är viktigt att det finns en samsyn hos näringsliv, skola och offentliga aktörer för att säkra en hållbar struktur för tidiga åtgärder vad gäller kompetensförsörjningen. Det behövs politiska beslut och långsiktig finansiering. Den politiska sfären är därför en central målgrupp för alla Teknikcollege.

Teknikcollege för samman näringsliv, utbildningsanordnare, kommuner och studerande och är en beprövad och framgångsrik plattform för samarbete. Vinsterna är många och har stor betydelse för lokal kompetensförsörjning och tillväxt. Rätt utbildad arbetskraft kommer ut på arbetsmarknaden, nära relationer mellan företag och skola skapar korta rekryteringsvägar och fler unga väljer att stanna i hemkommunen. Genom att lyfta fram dessa gemensamma nyttor för offentliga tjänstemän, till exempel utbildnings- och näringslivsansvariga, samt berörda politiker skapas förutsättningar för långsiktigt hållbara strukturer.

På nationell nivå utförs det politiska påverkansarbetet av RTS kansli och Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning. Det är viktigt att motsvarande påverkansarbete utförs i varje regional och lokal styrgrupp.

Checklista för politiskt påverkansarbete i kommun och region

Tänk lokalt

Alla regioner och kommuner fungerar olika. Tänk igenom hur målgruppen ser ut för påverkansarbetet och anpassa metod och budskap efter de förutsättningar som finns.

Tjänstemannanivå först

Börja alltid med att kontakta tjänstemän eller förvaltningschefer. Många gånger har politikerna delegerat besluten till tjänstemännen. När en fråga måste bearbetas politiskt är det aktuellt att vända sig till politikerna.

Hitta rätt politiker

Identifiera vem som är ordförande i de nämnder och styrelser som behöver kontaktas. De som leder frågan har oftare mandat och tid att sätta sig in i ärendet och föra upp det på den politiska agendan.

Förstå budgetprocessen

Ta reda på hur den lokala budgetprocessen ser ut, hur budgetbeslut fattas och vad som krävs för att förändra liggande budget. Ta reda på vilka viktiga datum det finns att förhålla sig till och hur det egna arbetet kan anpassas utifrån budgetprocessen.

Kartlägg kunskap och attityd

Regelbundna enkäter kan ge viktig information om tjänstemännens och politikernas kunskap och attityd i olika frågor, till exempel vad gäller kompetensförsörjning. Det ger insikt i nuläget och förståelse för deras situation. Erbjud lösningar på deras utmaningar.

Lyft fram förebilder

Det finns många framgångsrika exempel från andra kommuner att lyfta fram. Använd dem som goda referenser.

Politiker läser lokalpressen

Lokalpressen har stort inflytande på lokala politiker. Använd media för att lyfta fram olika frågor genom att förse dem med exempelvis nyhetstips eller debattartiklar.

Sociala medier bra för lokal opinionsbildning

Kommunicera regelbundet kring aktuella frågor i sociala medier. Se till att marknadsföra dem gentemot de viktigaste målgrupperna.

Aktivera nätverket inom Teknikcollege

När flera aktörer står enade bakom en fråga är det lättare att få politiskt gehör. Om till exempel både skola och näringsliv gemensamt driver en fråga är det lättare att få genomslag. Utnyttja kraften i Teknikcollege samverkanstanke, den är värdefull.