Handbok

Genomförande från idé till verklighet

När den regionala styrgruppen är överens om att det är värdefullt att inkludera utbildningsanordnaren eller kommunen i Teknikcollegeregionen startar genomförandet. Nedan följer viktiga delar i arbetet för att ta reda på hur den regionala ”spelplanen” ser ut.
 • Förankra idén hos nyckelpersoner i Teknikcollegeregionen/existerande kommuner och i den nya kommunen
 • Fastställ den bästa lösningen gällande lokal styrgrupp, skapa en egen eller ingå i befintlig
 • Fastställ den bästa lösningen för representation i regional styrgrupp
 • Skriv ett ”hängavtal” till samverkansavtalet eller uppdatera befintligt samverkansavtal
 • Se till att få ett politiskt beslut och en underskrift från kommunstyrelsens ordförande eller motsvarande
 • Vill en kommun som saknar egen utbildningsanordnare bli en del av en befintligt Teknikcollegeregion? Skriv då ett samverkansavtal och kontakta därefter RTS kansli
 • Om en utbildningsanordnare ska certifieras påbörjas certifieringsprocessen
 • Ta fram en plan för ett regionalt och lokalt arbete med att implementera arbetssätt för kvalitetssäkring enligt kriterierna

En vision blir till certifiering

Följande flöde beskriver ansökningsförfarandet i stora drag:

 1. Förankringsarbete – Regionalt och lokalt förankringsarbete
 2. Styrgrupp formas
 3. Intresseanmälan – Regionen skickar in en intresseanmälan
 4. Återkoppling från kansliet
 5. Ansökan tas fram och skickas till regional styrgrupp
 6. Ansökan skickas in – Ansökan skickas till kansliet efter regionala styrgruppens godkännande
 7. Beredning – kansliet granskar ansökan i samråd med Industrirådets granskningskommitté. RTS kansli förbereder ett granskningsbesök tillsammans med ansökande region
 8. Granskningsbesök – granskningsbesök genomförs utifrån riktlinjerna inom Teknikcollege. Medverkande är två representanter från Industrirådets granskningskommitté samt RTS kansli
 9. Protokoll – Industrirådets granskningskommitté och RTS skickar protokoll inom en månad från granskningsbesöket
 10. Svar på protokoll – Ansökande region/Lokal del kompletterar ansökan enligt protokoll och skickar till RTS kansli inom tre månader från att protokollet skickats
 11. Beredning av beslut – Industrirådets granskningskommitté och RTS kansli förbereder beslutsunderlag till RTS styrelse
 12. Beslut – RTS styrelse beslutar på ordinarie möten om certifiering utifrån förordande från industrirådets granskningskommitté. RTS kansli förmedlar beslut till ansökande region
 13. Certifieringsceremoni – Regionen förbereder en eventuell certifieringsceremoni