Kvalitetssäkrat lärande på arbetsplatser

Teknikcolleges handledarutbildning

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) är en viktig del i de tekniska yrkesutbildningarna. För att både studerande och företag ska få ut så mycket som möjligt av praktiken erbjuder Teknikcollege utbildningar för handledare, de som ska utbilda handledare och chefer i företag med ansvar för apl och handledare.
Bild
Bild handledare Foto: breddabilden.teknikforetagen.se/

För att göra apl-perioden så lyckad som möjligt för alla parter har Teknikcollege tagit fram en branschanpassad nationell handledarutbildning. Under en dag får deltagarna lära sig mer om hur de på bästa sätt handleder elever under sin apl-period. Kursen är lika relevant vid LIA och praktik. Stort fokus läggs på jämställdhet och inkludering.

För chefer i samverkansföretag finns det en särskild handledarutbildning, där fokus ligger på vinsterna med samverkan och på de förutsättningar som krävs för att handledarna ska kunna göra ett bra jobb.

För dem som ska hålla i handledarutbildningar ute i regionerna finns också en särskild utbildning, där tonvikt läggs på pedagogiken och de undervisningsverktyg som tagits fram. Johanna Jakobsson är utbildningskoordinator i Kunskapsförbundet, som är huvudman för gymnasie- och vuxenutbildningarna i Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Hon har gått Teknikcolleges handledarpedagogutbildning, efter att först ha gått handledarutbildningen:

– Utbildningen var superbra och jag fick massor av bra tips. Det fanns också tid för diskussioner och utbyte av erfarenheter med de andra deltagarna.

Kursen har gjort Johanna Jakobsson väl förberedd att själv hålla i egna handledarutbildningar:

– Vi rekommenderar alltid handledarna att gå Teknikcolleges utbildning. Och nu vet jag själv hur bra och hur viktig utbildningen är.

Petra Lindström, processledare inom Teknikcollege i Halland, höll sin första handledarutbildning kort efter att hon gått kursen:

– Man får väldigt mycket stöd av utbildningsmaterialet som finns och som man utgår ifrån. Det blir lätt att få med deltagarna på tåget och vi fick till bra diskussioner i handledargruppen.

Fakta Handledarutbildning

Utbildningen är framtagen för handledare som ansvarar för elever under deras arbetsplatsförlagda lärande (apl) hos producerande företag. Kursen innehåller verktyg för att höja kvaliteten på apl och skapar samtidigt förståelse för hur apl är en viktig och långsiktig investering i företagets framtida kompetensförsörjning. Teknikcolleges branschanpassade handledarutbildning är godkänd av Skolverket.

Tillgänglighet och omfattning: Utbildningen kan genomföras på två sätt, antingen fysiskt som utbildningsträff för handledare inom regionen eller som digital utbildning. Diplom utfärdas vid godkänd kurs.

Målgrupp: Aktiva eller blivande APL-handledare hos företag samt yrkeslärare

Innehåll och upplägg:

  1. Första dagen på företaget
  2. Arbetsplatskultur och inkludering
  3. Arbetsmiljö och säkerhet
  4. Planera för lärande
  5. Hur lär man sig?
  6. Samtal för lärande
  7. Utvärdering

Arrangör: Teknikcollege Sverige

Länk till utbildningen (kräver konto i Tc-portalen)

Fakta Handledarpedagogutbildning

Utbildningen riktar sig till personer inom exempelvis skola eller kommun som utbildar och fortbildar apl-handledare ute hos samverkansföretag. Syftet med utbildningen är att förbereda pedagogen så att utbildningsinsatsen blir framgångsrik, att kunskapsmålen uppnås och att handledaren efter utbildningen förstår vikten av ett gott handledarskap under apl-tiden. Utbildningen omfattar genomgång av lärarhandledning och utbildningsmaterialet för Teknikcolleges Handledarutbildning. Stort fokus läggs också på hur pedagogen kan skapa förutsättningar för inkluderande och utvecklande samtal och diskussioner under utbildningen.

Tillgänglighet och omfattning: Utbildningen arrangeras av Teknikcollege Sverige regelbundet. Aktuella utbildningstillfällen presenteras i Teknikcolleges kalendarium. Digital utbildning.

Målgrupp: Personer som ska hålla Teknikcollege handledarutbildning lokalt och regionalt, t ex APL-ansvariga och processledare. Grundkrav är genomförd handledarutbildning.

Innehåll och upplägg: Förberedelser och planering inför genomförande av utbildning. Genomgång av stödmaterial och utbildningsportal.

Arrangör: Teknikcollege Sverige

Fakta Handledarutbildning för chefer

Utbildningen riktar sig till chefer och arbetsledare som är ansvariga för företagets apl-handledare. Syftet är att kvalitetssäkra apl-tiden så att den blir både säker och värdefull för både eleven och företaget. Handledaren har en ansvarsfull uppgift och är den viktigaste länken mellan eleven och företaget. Som chef och ledare är det viktigt att förstå både möjligheter och utmaningar inom apl-verksamheten. Denna utbildning ger en bra grund att arbeta utifrån för att skapa rätt förutsättningar för såväl eleven och handledaren som för arbetsgivaren.

Tillgänglighet och omfattning: Utbildningen arrangeras av Teknikcollege Sverige regelbundet. Aktuella utbildningstillfällen presenteras i Teknikcolleges kalendarium. Digital utbildning.

Målgrupp: APL-handledares chef, företagsrepresentanter i regional och lokal styrgrupp. Fackligt förtroendevalda och arbetsgivarrepresentanter.

Innehåll och upplägg:

  1. Hur går apl-perioden till i praktiken
  2. Vem ansvarar för vad under apl - juridik och lagstiftning
  3. Råd och tips kring hur apl-perioden blir så givande som möjligt för både elev och företaget.

Arrangör: Teknikcollege Sverige

Länk till utbildningen (kräver konto i Tc-portalen)