fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

På den här sidan kan du läsa om:
Information om hur Teknikcollege kvalitetssäkrar utbildningar genom certifiering
Teknikcollege grund

Våra åtta kvalitetskriterier

Teknikcollege åtta kriterier är styrande i arbetet med att stärka industrins kompetensförsörjning. Till varje kriterium fastställer samverkansföretag och utbildningsanordnare gemensamma mål och visioner utifrån industrins regionala kompetensförsörjning.

Teknikcollege ska bidra till att säkra tekniskt inriktade företags behov av kvalificerad arbetskraft. Teknikcollege ska ge den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb eller lägga en god grund för vidare studier. Kommuner och andra huvudmän ska erbjudas ett mer effektivt resursutnyttjande genom Teknikcollege samverkan. Våra kvalitetskriterier är verktyg för att uppnå dessa mål och för att säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot studerande, lärare och företag.

Vår granskningskommitté har som uppgift att fastställa att samtliga regioner och utbildningsanordnare certifieras utifrån ett kvalitetssäkrat arbete. Kriterierna utgör riktlinjerna som stödjer detta utvecklingsarbete.

I FOKUS

Projektets måluppfyllelse

Projektets måluppfyllelse

Läs mer


10 maj
I FOKUS

The Factory – slutkonferensen med de viktigaste leveranserna från SKM

The Factory – slutkonferensen med de viktigaste leveranserna från SKM

Läs mer


19 oktober
Kvalitet med certifiering

Kriteriernas riktlinjer

Teknikcollegeregionens långsiktiga/övergripande mål och visioner ska sättas utifrån industrins regionala kompetensförsörjning. Teknikcollege kvalitetskriterier är verktyg för att uppnå målen och för att säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot studerande, lärare och företag.

Relaterad information:
Teknikcollege åtta kriterier (pdf)

Kvalitetskriterier

1

Teknikcollege är en gemensam resurs för berörda kommuner och tekniskt inriktade företag. Teknikcollege stödjer den regionala kompetensförsörjningen och utvecklingsarbetet ska genomsyras av ett regionalt näringspolitiskt perspektiv. Samverkan mellan kommuner samt enskilda huvudmän regleras genom avtal. Samverkan mellan företag och huvudmän regleras genom avsiktsförklaring.

”Teknikcollege Värmland har skapat en struktur kring regional samverkan och vi vill vara en samlande aktör för kompetensförsörjningsfrågorna inom industrisektorn, inkluderat validering, industriell utveckling, lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.”

– Företag, Teknikcollege Värmland

2

Inom Teknikcollege samverkar olika utbildningsanordnare och arbetsliv. Det finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper som leder arbetet med Teknikcollege i regionen respektive på lokal nivå. I styrgrupperna är företagen i majoritet och ordförande är företagsrepresentant. Företagen är delaktiga och påverkar utbildningens innehåll.

”Vi har kraftsamlat inom Teknikcollege Gästrikland, både bland företag och utbildningsanordnare men inte minst politikerna som engagerat sig på ett bra sätt. En del i detta framgångsrika samarbete har varit utvecklingen av en ny industriteknisk utbildning för processindustrin. Inom den regionala styrgruppen har vi alltså skapat en unik utbildning, designad av företagen och som levereras av Gävle kommun.”

– Företag, Teknikcollege Gästrikland

3

Matchningen mellan företagens kompetensbehov och utbildningsutbudet i regionen är kärnan inom Teknikcollege. Regional styrgrupp inventerar de tekniska och industriella behoven samt verkar för att utbildningsutbudet i regionen motsvarar behoven både till innehåll och omfattning.

”Tre lokala företag samt Teknikföretagen har varit engagerade i framtagningen av Landskronamodellen, en unik utbildningsform. Det började som en diskussion om matchningsproblematiken och styrgruppen kom tidigt fram till att arbete med teknikprogrammet var att prioritera med tanke på utvecklingen inom företagen med tilltagande automatisering och digitalisering vilket i sin tur ställer krav på en större teoretisk grund. Genom att göra en inventering av industrins kompetensbehov såg styrgruppen att denna utbildningssatsning var nödvändig för att stärka konkurrenskraften.”

– Lokal styrgrupp, Teknikcollege Skåne

4

Teknikcollege certifierar utbildningar som svarar mot företagens kompetensbehov. Utbildningarna ska ge de studerande rätt kompetens och förutsättningar att fortsätta utvecklas både inom arbetslivet och genom fortsatt utbildning. Det ska finnas samverkan mellan utbildningssystemets nivåer och utbildningsformer. Rekrytering till utbildningarna ska matcha behovet av kompetens samt attrahera en mångfald av studerande.

”Ungdomarna ser en framtid i industrin igen, vilket glädjer samverkansföretagen inom Teknikcollege Fyrbodal. Bakgrunden är långsiktigt arbete, uthållighet, att lyfta det positiva med att gå en Teknikcollegecertifierad utbildning i samverkan med många och mycket engagerade företag är styrkan och det viktiga inom Teknikcollegekonceptet.”

– Företag, Teknikcollege Fyrbodal

5

Inom Teknikcollege är lärmiljön inkluderande samt stimulerar till kreativitet och engagemang.  Maskiner och pedagogisk utrustning är ändamålsenliga, har hög kvalitet och ger de studerande kunskaper och färdigheter som är relevanta för arbetslivet. Genom samverkan ges de studerande möjlighet till lärande i ny teknik. Lokalerna efterliknar arbetslivet vad gäller säkerhet, ordning och reda.

”Vi har precis köpt in en ny kantpress, exakt en sådan som finns på det Industritekniska programmet i Falkenberg, det är vi som följer efter skolan och inte tvärtom. Det hade vi inte kunnat säkerställa utan Teknikcollege; plattformen där vi träffas och pratar med varandra. Det här gör också att Falkenbergs gymnasium kan förlägga en del av sin utbildning här, i en miljö de känner igen. Det här är något som verkligen gynnar företaget.”

– Företagsrepresentant, Teknikcollege Halland

6

Teknikcollegecertifierade utbildningar kännetecknas av sammanhållna arbetsdagar som förbereder de studerande för arbetslivet. Studerande ges tillräckligt med tid och handledning för att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor på den nivå som efterfrågas av företagen. Undervisningen bygger på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. Stor vikt läggs vid de studerandes personliga utveckling och förmåga att fungera i grupp.

”Vi jobbar med ämnesintegration på många olika sätt. Allt från att en lärare arbetar med att integrera två olika ämnen vid samma utbildningstillfälle till att tio lärare arbetar under en hel termin med gemensamma projekt. Som ett exempel undervisar jag alltid på engelska, oavsett vilket ämne det handlar om. Vi har också ständigt stora ämnesintegrerade projekt på gång, lärarna träffas och spånar tillsammans över olika projekt och teman som var och en tar med sig till respektive klassrum.”

– Lärare, Teknikcollege Västra Mälardalen

7

Inom Teknikcollegecertifierade utbildningar är företagen närvarande och en kontinuerlig kontakt finns mellan studerande och företag samt mellan lärare och företag.  Det finns en gemensam plan och avsiktsförklaring för hur och när företagsmedverkan sker.

”I Teknikcollege Härnösand genomför alla studerande på Teknikprogrammet sitt gymnasiearbete på uppdrag och i samarbete med företagen. Dessutom är företagen närvarande under hela studietiden genom föreläsningar, studiebesök och skarpa projekt. Företagens medverkan i utbildningen gör att vi ger de studerande det lilla extra.”

– Lokal processledare, Teknikcollege Södra Norrland

8

Kriterierna utgör grunden för kvalitetssäkringen. Detta borgar för att ständigt utveckla Teknikcollege med den kvalitet som industrin kräver. Regionen har en gemensam kvalitetssäkringsmodell som säkerställer arbetsprocesser, måluppfyllelse och utveckling inom Teknikcollege.

”En av de största drivkrafterna för vårt fokus på kvalitetsmodellen har varit att göra det oberoende av personer. Man ska som utomstående eller ny lärare, rektor eller styrgruppsmedlem på ett  förståeligt sätt snabbt sätta sig in i modellen och början använda den. Dokumenten ska vara väl dokumenterade, tydliga och revideras med jämna mellanrum.”

– Processledare om kvalitetssäkringsmodellen, Teknikcollege Östra Småland

"Våra elever läser vidare eller går direkt in i anställning"

Vill ni certifiera er utbildning eller utbildningsanordnare?

LÄMNA ER INTRESSEANMÄLAN

Kontakt


Maria Callin
E-post: maria.callin@teknikcollege.se
Tel: 08 782 09 64
Case

Vår modell för gymnasiearbetet i samverkan med näringslivet

Vår modell för gymnasiearbetet i samverkan med näringslivet

Läs mer


19 april
Case

Företagsperspektiv på skarpt uppdrag i utbildning

Företagsperspektiv på skarpt uppdrag i utbildning

Läs mer


19 april
Case

Vi tillverkar en robot som gymnasiearbete

Vi tillverkar en robot som gymnasiearbete

Läs mer


19 april

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.