Volvo Cars i Olofström öppnar upp för yngre apl-elever

Smart val att erbjuda 17-åringar arbetsplatsförlagt lärande

21 juni 2023
Allt fler inom svensk industri inser att vägen till en hållbar kompetensförsörjning är ett engagerat och nära samarbete med skolan. På landets yrkesutbildningar finns nästa generation av kompetenta medarbetare. Ju tidigare en arbetsgivare kan vara med och bidra till deras utbildning, desto större chans att fånga upp morgondagens stjärnor innan konkurrenten gör det. På Volvo Cars i Olofström har man tidigare nekat minderåriga elever att göra apl, men eftersom bristen på yrkesutbildade elever är stor ser man det nu som en naturlig utveckling att även erbjuda apl för yngre elever. Det innebär främst att även elever i andra ring på gymnasiet kan delta fullt ut i apl hos Volvo Cars. Det är en klok väg att gå som ger eleven och arbetsgivaren mer tid att lära känna varandra, högre kvalitét i utbildningen och större möjligheter till en bra matchning på arbetsmarknaden.
Bild
Elizabeth Evertsson, Volvo Cars

Elisabeth Evertsson på Volvo Cars i Olofström ser fram emot att ta emot apl-elever även under 18 år från hösten 2023.

Skolverket stödjer och utvärderar

Det finns flera myndigheter som arbetar för att elever och personal i skolan ska ha en bra arbetsmiljö och en fungerande arbetssituation. En viktig aktör är Skolverket som styr, stödjer, följer upp och utvärderar skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Kristoffer Nilsson arbetar som undervisningsråd på Skolutvecklingsavdelningen, enheten för Skola och arbetsliv, på Skolverket:

– Vårt jobb är att främja utvecklingen av yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft, oavsett huvudman. Apl är oerhört viktig för att ge eleven autentiska lärandesituationer. Det kan till exempel handla om konkreta yrkeskunskaper som inte skolan kan erbjuda eftersom det krävs modern och kostsam teknik, avancerad utrustning och utbildad handledning. Apl är också ett unikt tillfälle för eleven att lära sig om hur arbetslivet fungerar, om yrkeskulturer och värderingar på arbetsplatser. Min erfarenhet är att en väl fungerande apl oftast är kopplad till bra samverkan mellan skola och näringsliv. Finns det fungerande lokala program- eller yrkesråd så har man sällan bekymmer med apl. Har man inte en fungerande samverkan är det också svårt att engagera näringslivet i skolan.

Kristoffer Nilsson, Skolverket
Kristoffer Nilsson är undervisningsråd på Skolverket och värnar om autentiska lärandesituationer inom yrkesutbildningen.

Kvalitativ apl kräver både planering, förberedelser och uppföljning av resultat. Det är ett pussel som måste läggas gemensamt av skolans huvudman och arbetsgivaren:

– Det är viktigt att ha koll på vad eleverna får och inte får göra under apl. Skolan behöver säkerställa att arbetsplatsen uppfyller kraven för arbetsmiljö, psykosocial miljö, att eleven får möjlighet att lära sig rätt saker och att det finns en handledare som uppfyller kraven. Det är en del att ta tag i. Många skolor har redan bra fungerande system medan andra har stora utmaningar. Processen är viktig och finns till för att säkerställa att alla elever kan känna sig trygga och välkomna på arbetsplatsen, oavsett ålder och vilka förutsättningar de har. De ska veta vem som tar emot dem, vad som förväntas av dem, vad de ska lära sig och vad de kommer att bli bedömda på. Det är viktig att inte glömma att eleverna är i utbildning. När arbetslivet tar emot dem kan man inte förvänta sig att de redan har färdigheter. Apl är en plats där man ska få lära sig i verkligheten. Samtidigt kan det vara en bra idé att börja tidigt med studiebesök eller annat fältarbete i samverkan med arbetsplatser. Då kan eleven upptäcka i tid om de har hamnat fel, vilket sparar både tid och resurser.

Sänkt åldersgräns förenklar apl-planeringen

Volvo Cars i Olofström är en av regionens största arbetsgivare. Beslutet att ta emot apl-elever redan vid 17 års ålder skapar helt nya förutsättningar för skola och kommun att planera och få ut yrkeseleverna i arbetslivet. Fredrik Gummesson är processledare för Teknikcollege Sydost:

Fredrik Gummesson, Teknikcollege Sydost
Fredrik Gummesson, Teknikcollege Sydost

– Vi har lyckats fylla platserna på våra yrkesprogram de sista åren. Tyvärr har 18-årsgränsen för apl som många företag satt upp har skapat flaskhalsar. Vanligaste argumenten är arbetsmiljön, att man ska vara 18 år vid anställning eller att besluten har fattats på koncernnivå. Ofta finns det ingen konkreta argument alls. Därför är vi väldigt glada över Volvo Cars besked. Det är strategiskt viktig för oss och vi hoppas att fler företag ser möjligheterna med att sänka åldern för apl. Det förenklar för våra skolor och möjliggör apl för alla elever som går i andra året på gymnasiet. Det finns inget i lagen som hindrar företag att ta in minderåriga på apl. Reglerna skiljer sig inte mycket och företagen måste genomgå samma process oavsett om eleven är 17 eller 18 år. Varje företag måste förstås göra ett internt arbete för att säkerställa att eleven får en bra och trygg tid hos företaget, men vi hjälper gärna till i den processen. Fördelarna för näringslivet är många. De får möjlighet att lära känna eleverna tidigare och påverka deras utbildning. Det är också ett bra sätt att öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att vara delaktig under utbildningen. Det är starkt konkurrens om de här eleverna idag så det borde vara intressant att lära känna dem så tidigt som möjligt, menar Fredrik Gummesson.

På Volvo Cars i Olofström arbetar 2500 medarbetare. Huvudprocesserna i fabriken är pressning och delsammansättning, men här tillverkas också pressverktyg. Härifrån levereras idag plåtdetaljer till Volvobilar över hela världen. Allt startade när Olofströms Bruk började producera delar till den allra första Volvobilen redan 1927, det var i Olofström rätt kompetens fanns och så är det fortfarande idag. Varje år öronmärks 28 platser för apl-elever från El- & energiprogrammet eller Industritekniska programmet på Nordenbergsskolan i Olofström. Båda utbildningarna är certifierade av Teknikcollege. Det finns dessutom åtta LIA-platser till Automations- och robotingenjörna från Yrkeshögskolan Syd. Apl och LIA är viktiga pusselbitar i företagets långsiktiga arbete med kompetensförsörjning.

Ständigt behov av kvalificerade yrkesarbetare

Elizabeth Evertsson arbetar med People Experience (HR) på Volvo Cars I Olofström. Hon vill se till att företaget är en del av lösningen när många nu inser att bristen på rätt arbetskraft kan bli den största trånga sektorn framöver:

– ­Vi har ett ständigt behov av kvalificerade yrkesarbetare och vi behöver jobba hårt för att lösa det. Våra behov är inte unika, det är många företag som behöver generationsväxla. För att lyckas med det behöver vi rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Genom att arbeta nära skolan kan vi vara lyhörda och bli en del av lösningen. Beslutet att sänka åldern för apl från och med hösten 2023 är ett steg i den riktningen. Vi kom fram till var att det inte blir någon större skillnad. Oavsett om du är över eller under 18 så ska en riskbedömning göras för varje elev. Det vi kommer att införa i höst är att vi gör riskbedömningen i TIA, ett risk- och händelsehanteringssystem för arbetsmiljöfrågor. Vi hanterar inte smittoämnen, det är inte aktuellt med ensamarbete och eleven ska alltid ha en utbildad handledare med sig, oberoende av ålder. En skillnad är att vi behövde målsmans godkännande för drogtest, och det gör vi på alla anställda. Samtidigt handlar det om mognad. En apl-elev kan inte vara för ung, det krävs kunskap, erfarenhet och bakgrund för att de ska få ut det mesta av sin tid här. Ju mer praktisk erfarenhet de får under sin apl desto lättare är den att erbjuda dem jobb senare. Vi gör också andra insatser som är lämpligare för yngre elever tidigare under skolgången, till exempel får alla femteklassare och sjundeklassare från Olofströms kommun komma på studiebesök. Och så deltar vi i Möjligheternas värld på Kreativum genom Teknikcollege, berättar Elizabeth.

Omväxlande dagar och en spännande praktiktid

På Volvo Cars är apl-perioden ett gyllene tillfälle för eleverna att visa vad de går för. Det är också en bra chans för företaget att visa sitt engagemang, skapa relationer och uppmuntra till nyfikenhet kring både branschen och karriärmöjligheterna:

– Hos oss kan eleverna hamna inom verktyg-, mek- och elunderhåll eller på Tool and Die. Det är omväxlande dagar och en spännande praktiktid. Är det något som är extra riskfyllt så har vi förstås restriktioner. Det är viktigt att skapa trygghet och att eleverna förstår att man inte behöver kunna allt när de kommer hit, tillsammans bygger vi kompetens. Apl och LIA är bra vägar för att lära sig hur arbetslivet funkar i praktiken, då kan vi också förmedla att lärandet fortsätter när man väl har börjar jobba. Visst, det tar både tid och energi, men samtidigt är det vår chans att knyta kontakt och visa att vi är en seriös arbetsgivare. Det tjänar både vi, eleven och skolan på, menar Elizabeth.

Genom att ta in yngre elever på apl så blir det lättare för skolorna att få flyt i apl-planeringen. Samtidigt får fler elever komma kontakt med arbetslivet, och det ökar företagens attraktionskraft som arbetsgivare.

– Vi vill vara ett lok in i företagsvärlden, vara lite föregångare. Teknikcollege är en bra plattform för att skapa samverkan och hjälpa oss att jobba tillsammans. Vi hade kanske klarat att göra det ensamma, men utan att samlas inom Teknikcollege så hade det varit svårare att få till. Vi har ett sammanhang, ensam är inte stark. Idéer och tankar behöver man samla från många håll. Det hjälper oss at driva frågorna framåt, det skapar fokus och ger oss input från hela landet. Det är ett bra sätt att vara kreativa ihop, säger Elizabeth Evertsson.

Praktikplatsens ansvar

Det är praktikgivaren, det vill säga arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, som har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de är på praktik. Praktikgivaren har ansvar för att:

 • Göra en riskbedömning för eleven
 • Ta fram rutiner och åtgärder för praotiden som ser till att eleven inte hamnar i farliga arbetsmiljöer där hen riskerar att bli sjuk eller skadas
 • Se till att eleven får lämpliga arbetsuppgifter på praktikplatsen
 • Utse en handledare
 • Ge eleven introduktion
 • Gå igenom farliga moment, redskap eller verktyg i arbetet
 • Den skyddsutrustning som behövs tillhandahålls för eleven. Det är vanligtvis praktiplatsen som bekostar den.
 • Meddela skyddsombudet på arbetsplatsen att minderårig praktiserar.
 • Ha rutiner för att meddela skolan om något inträffar.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Skolverket - kännetecken på kvalitet i APL

 • Handledare som är väl insatta i sina uppdrag
 • Elevens arbetsuppgifter i APL utgår från de nationella målen för utbildningen
 • Eleven är väl förberedd och vet vad som förväntas
 • Arbetsplatsen är lämplig utifrån förväntat lärande, arbetsmiljö och värdegrund
 • Läraren och skolan har rutiner för planering, genomförande och uppföljning
 • Läraren har tid att planera, stödja och följa upp elevens APL
 • Samverkan mellan skola och arbetsliv för att planera, genomföra och följa upp APL

Skolverket erbjuder konferenser, utbildning, webbinarier och nätverk kopplade till APL och yrkesutbildning. Allt stöd från Skolverket vänder sig mot skolledare, lärare och huvudmän. Alla aktiviteter hittar du i Skolverkets kalendarium

Det finns dessutom möjlighet att boka en nationella apl-utvecklare från Skolverket för kostnadsfritt processtöd. I upplägget ingår att göra en nulägesanalys och identifiera och prioritera utvecklingsområden. Syftet är inte att kontrollera, utan att stödja och  utveckla apl på skolan, och bidra med stöd i arbetet med att inkludera apl i skolans systematiska kvalitetsarbete:

Vill du börja arbeta systematiskt med kvalitetssäkring av apl finns ett verktyg som är framtaget av Skolverket tillsammans med näringslivet.