Teknikcollege kompetenskartläggning av behov i Jönköpings län underlag för workshop

Kompetensdag för Industrin i Jönköpings län 1 september 2021

1 mars 2022 | Höglandet, Södra Vätterbygden, Västra Småland
Industrin i Jönköpings län har svårt att hitta rätt kompetens. Det påverkar deras verksamhet och utveckling. Men vilken typ av kompetens behöver de och möter utbudet av utbildningar deras behov? Tillsammans med Region Jönköpings län och Tillväxtverket bjöd tre Teknikcollege-regioner i Jönköpings län in till kompetensdag för industrin. Den 1 september 2021 möttes företag, utbildningsanordnare, tjänstemän och beslutsfattare digitalt för att diskutera industrins kompetensbehov och länets utbildningsutbud. Dagen bjöd på inspiration och dialog. Utgångspunkten för diskussioner var en enkätundersökning gjord av Teknikcollege där ett 50-tal av Jönköpings läns teknikföretags uttryckte sina kompetensbehov på kort och lång sikt. Undersökningen genomfördes sommaren 2021. Tillsammans diskuterade vi samverkan och strategi för matchningen mellan företagens kompetensbehov och utbildningsutbudet i länet. Tänk om vi kunde säkra industrins kompetensbehov! Fokus under dagen var lösningar och samverkan för att stärka vår regions konkurrenskraft och öka attraktiviteten för Jönköpings län. Vilka förmågor och kompetenser kommer att behövas om fem år?
Bild
ordmoln efterfrågade kompetenter
text på bild Teknikcollege är en del av lösnigen

Thomas Strand från regional utveckling Region Jönköpings län inledde den digitala kompetensdagen och gav en inramning åt dagen och lyfte bland annat fram vikten av att arbeta för länets attraktivitet på olika sätt.

Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning näringspolitik, på Teknikföretagen uttalade sig också i inledningen av kompetensdagen pratade utifrån rubriken möjligheter och utmaningar och pratade bl a om tre prioriterade frågor för Teknikföretagen där Teknikcollege är en del av lösningen.

- Bredda rekryteringsbasen och säkerställa fler sökande till teknik och industri-riktade utbildningar

- Utbildningar som planeras och dimensioneras utifrån arbetsmarknadens behov

- Ett utbildningssystem anpassat till yrkesverksammas villkor där det är möjligt att kombinera kontinuerlig fortbildning med arbete.

Sofia Rasmusson, omvärldsanalytiker, författare, föreläsare och VD för Rasmussen Analys inspirerade kring Konsten att bli attraktiv arbetsgivare för framtidens talanger. Utifrån globala och svenska värderingsstudier berättade Sofia Rasmussen om vad som krävs av industrin för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och bli attraktiv arbetsgivare för framtidens talanger. AI, jämställdhet, hybridarbetsliv, klimatengagemang och självledarskap.

Sofia Rasmussen byggde sin presentation bland annat på resultat från undersökningarna Ungdomsfokus (2015-2020) i vilka över 13 000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv. Sofia delade dessutom med sig av erfarenheter av strategiska analysprojekt med industribolag i syfte att skapa större mångfald i organisationen. Hon hann även med att prata om ungdomars drömjobb. En superkraft på framtidens arbetsmarknad kommer att vara förmågan att fokusera och avskärma oss, avslutade Sofia.  

ordmoln drömjobb
aktiviteter inom samverkan skola-arbetsliv
Ordmoln från gruppdiskussioner i workshop.

Teknikcollege höll en workshop utifrån efterfrågan & utbud: Matchar företagens efterfrågan med utbudet av utbildningar i länet? Johanna Arvidsson och Malin Blomqvist processledare inom Teknikcollege presenterade först resultatet av enkät som genomfördes bland länets företag kring kompetensbehov på kort och lång sikt samt utbildningsutbudet i länet.

Några företag har verksamhet i flera kommuner, drygt 50 olika företag medverkade i kartläggningen i juni 2021. Vårt gemensamma mål för var att få med olika stora företag i alla 13 kommuner i länet från flera olika branscher med blandade verksamheter. Detta lyckades vi med. Vi jämförde också resultatet och vårt aktuella antal studerande på Teknikcollege-certifierade utbildningar med aktuell statistik från Statistiska centralbyrån gällande antalet yrkesverksamma och förväntade pensionsavgångar. 

Malin och Johanna från Teknikcollege

Sammanfattning av resultatet av kompetenskartläggningen:

Medverkande företag svarade att de har behov av att anställa ungefär 150 automationsingenjörer inom närmaste året och ungefär 100 industrielektriker liksom fler än 150 automationstekniker. Fler än 100 utbildade verktygsmakare och verktygstekniker efterfrågades också av företagen i undersökningen. De söker också drygt 30 personer utbildade inom möbelsnickeri/finsnickeri. Det finns bland dessa företag en stor efterfrågan på svetsare och cnc-operatörer. Inom 2-5 år sikt efterfrågas fler än 100 svetsare respektive cnc-operatörer bland de medverkande företagen.

Efter att de stora behoven synliggjorts genomförde vi en digital workshop i mindre grupper där vi diskuterade samverkan för att säkerställa matchningen på lång sikt i länet. Uppföljningen av samtalen i mindre grupper med samtalsledare och fortsatt erfarenhetsutbyte möjliggör på sikt en strategi för matchningen mellan företagens kompetensbehov och utbildningsutbudet i region Jönköpings län.

Kompetensdagen avslutades med ett intressant panelsamtal där följande personer deltog:

Per Eriksson-ordförande ANA nämnd

Linda Fransson- VD Gnosjöautomatsvarvning

Erika Falk: High Tech JTH

Sanna Arnfjorden Wadström, VD Sinf

Elin Elmersson: Brave new business

Ulrika Elmersson: business manager, Elmia

Magnus Sandberg: VD, MP Bolagen

Stort tack till dagens moderator Camilla Saarinen för att du höll ihop dagen så bra och tack för samordning av teknik och livesändning  till Campus Värnamo. Likaså tackar Teknikcollege-regionerna i Jönköpings län alla medverkande för stort engagemang samt Jelena Trupina från Region Jönköping för samordning. 

Kompetensdagen genomfördes med stöd från Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Teknikcollege-regionerna i Jönköpings län bearbetade resultatet av workshopen den 1 september och tog vidare information om kompetensbehoven, matchningar med befintliga utbildningar, till Teknikcollege regionala och lokala styrgrupper inom länet den 11 oktober 2021 vid en digital presentation utav tre processledare vid en livesändningen från Njudungsgymnasiet. Att föra en dialog kring dessa frågor är en del av Teknikcollege kvalitetsarbete. Teknikcollege delger även resultatet av kompetenskartläggningen till andra aktörer inom samverkan. Styrgrupperna har underlag som förslag till framtida regionala och lokala aktiviteter att ta med vidare för ökad kvalitet och ökad attraktionskraft för utbildningar som leder till jobb i industrin. Teknikcollege arbetar för att utforma lokala Röda-tråden-för ökad attraktion runt om i Sverige. Ett utvecklingsområde för oss Teknikcollege-regioner i Jönköpings län är exempelvis behovet av gymnasieingenjörer, det fjärde året på Teknikprogrammet. Inom det närmsta året efterfrågas drygt 65 gymnasieingenjörer och på 2-5 års sikt ytterligare 20 personer med denna utbildning bland de medverkande företagen i kartläggningen sommaren 2021. Att utveckla samverkan kring det fjärde året för de som läst teknikprogrammet är något vi tar med oss liksom olika tillfällen att samla skolpersonal och personal från kommun och region tillsammans med företag/organisationers representanter för att utveckla samverkan. 

 

Sammanfattat utav Malin Blomqvist, processledare Teknikcollege Södra Vätterbygden