Jämställdhet och värdegrundsarbete inom Teknikcollege

31 mars 2022
Hur kan Teknikcollege arbeta bättre med frågorna jämställdhet och värdegrund? En arbetsgrupp har satts ihop för att utveckla frågeställningar, belysa utmaningar och hitta lösningar framåt.

En jämställd och inbjudande utbildning

Långsiktiga målbilder är att studerande som går en Tc-certifierad utbildning känner sig välkomna och att ingen skillnad i bemötande finns oavsett kön eller bakgrund samt att sträva mot en mer jämställd könsfördelning på utbildningarna.

Granskning för en bättre värdegrund

För att uppnå målen, eller skapa förflyttning, behöver vi se på vad det är som Teknikcollege de facto kan påverka och vilka styrmedel som finns tillgängliga. Att ändra en kultur på en utbildning är något Teknikcollege och granskning kan bidra till. Att skolor fokuserar mer på värdegrundsarbete, lärare och rektorers bemötande och hur elever behandlar varandra är såklart skolans ansvar, men Teknikcollege och granskning kan hjälpa till att sätta fokus på frågan även där.

Verktyg för att följa upp hur jämställdhetsnivåerna ser ut på Teknikcollegecertifierade utbildningar kan vi idag se i svaren i vår nationella årliga enkät. Som ambition vill arbetsgruppen för denna insats se över möjligheterna att utveckla den typen av fråga/frågor framåt.

Arbetsgruppen undersöker möjligheterna för att söka ett projekt som genomlyser Teknikcolleges arbete med jämställdhet, med fokus på styrdokument, granskningsprocess, statistik och det generella arbetet.

Rickard Bäck
Rickard Bäck
Kvalitetssamordnare
rickard.back@teknikcollege.se
087820904
Kontakta Rickard om du vill veta mer om arbetet med jämställdhet och värdegrundsarbete inom Teknikcollege.