Nationellt utvecklingsprojekt

Industrivalidering inom Teknikcollege

Svensk industri är i stort behov av arbetskraft med rätt kompetens. Validering av industrikompetens är en strukturerad och standardiserad bedömning och dokumentation av en individs kunskap, färdighet och förmåga – oavsett hur den förvärvats.

Slutkonferens i projektet

Slutkonferensen arrangerades den 3 maj under ledning av Li Ljungberg, Teknikföretagen. Du får bland annat höra diskussioner kring utmaningar och lösningar med att jobba både med reguljär utbildning och validering. Vilka utmaningar finns med att leda den typen av verksamhet som skolledare? Hur är det att kombinera rollen som testledare och yrkeslärare? Hur göra vi för att arbeta mer aktivt med att erbjuda validering och kompetensutveckling till våra företag?

Hör testledarna, huvudmännen, projekt- och processledarna samt ledningsnivån inom Svensk industrivalidering och Teknikcollege diskutera vilka insikter, erfarenheter och goda exempel som projektet gett och hur vi tar arbetet vidare. 

Valideringsprocessen synliggör enskilda individers unika kompetens och identifierar om och var den behöver förstärkas. Kompetensbeviset är en trygghet för medarbetaren och ökar rörligheten på arbetsmarknaden, samtidigt ger det värdefull information kring hur företag och utbildningar kan bli ännu mer konkurrenskraftiga. Kompetens på pränt helt enkelt.

Varför Industrivalidering inom Teknikcollege?

Teknikcollege har, tillsammans med Svensk industrivalidering, tilldelats 5 miljoner ur Europeiska Socialfonden för projektet Industrivalidering inom Teknikcollege. Projektet ska bredda antalet valideringsutförare och stärka kompetensen hos yrkesverksamma inom validering. Parter och branschorganisationer inom industrin står bakom projektet som ger 15 testcenter möjlighet att blir mer aktiva i arbetet med företag, både i att erbjuda validering och efterföljande kompetensutveckling. Huvudmålet är att stärka testcentren att bli mer aktiva i arbetet med företag, såväl i att erbjuda validering som i efterföljande kompetensutveckling baserat på valideringsresultatet.

För Teknikcollege förbättrar tillgången till branschvalidering gentemot kvalifikationer förutsättningarna att utforma utbildning som matchar industrins kompetenskrav. Som ackrediterade testcenter stärks också Teknikcollegeskolornas position som en regional samarbetspartner för de yrkesverksammas kompetensutveckling.

För Svensk industrivalidering innebär ackrediterade testcenter, som också är Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare, att det skapas förutsättningar för stabil regional närvaro och ett framtida rikt utbud av relevant kompetensutveckling för regionens industriföretag.

För vem?

Projektet fokuserar på kunskapsutveckling. Målgruppen är ackrediterade testcenter inom Svensk industrivalidering tillika Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare. Arbetet sker i tre lärande nätverk; huvudmän, testledare och processledare inom Teknikcollege.

Lärande nätverk

Industrivalidering inom Teknikcollege arbetar med lärande nätverk i kombination med kompetensutveckling och praktisk träning. I de lärande nätverken lär deltagarna av varandra, utbyter kunskaper och erfarenheter, samt stödjer varandra i utvecklingsarbetet. Träffarna sker såväl nationellt som i regionala kluster.

______________________________________

Huvudmän

Förväntat resultat:

 • Utveckla sitt kunnande och agerande i att skapa organisatoriska förutsättningar för ett aktivt arbete kring tillgängliggörandet av det ackrediterade testcentrets tjänster av branschvalidering och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Som huvudman för ett testcenter utvecklar detta projekt ditt aktiva arbete i att erbjuda validering för yrkesverksamma och kompetensutveckling.

Insatser/teman:

 • Skolan som ackrediterat testcenter – vad innebär det att vara ett ackrediterat testcenter?
 • Hur samverka med de lokala företagen/regionens företag för att skapa efterfrågad kompetensutveckling?
 • Marknadsföringsstrategi med kommunikation och erbjudande till kund
 • Juridik för huvudmän
 • Att skapa ett effektivt testcenter och genomföra validering och kompetensutveckling
 • Handlingsplan för fortsatt arbete

Antal nätverksträffar: 7
Utbildningsledare: Mälardalens Tekniska Gymnasium

______________________________________

Testledare

Förväntat resultat:

 • Testledarnas kunskap och kompetens höjs i att introducera, genomföra och följa upp branschvalidering av yrkesverksammas industriella kompetens

Insatser/teman:

 • Så funkar Svensk industrivalidering
 • Branschvalidering som verktyg i företagets kompetensförsörjningsprocess
 • Utveckla och erbjuda olika former av lärande för kompetensbevis
 • Förverkliga ditt kompetenserbjudande
 • Planering inför skarpt läge och genomförande av branschvalidering
 • Utvärdering och förbättring
 • Handlingsplan för fortsatt arbete

Antal nätverksträffar: 11
Utbildningsledare: Skärteknikcentrum

______________________________________

Processledare

Förväntat resultat:

 • Stärks i sin kompetens kring branschvalidering och strategisk kompetensförsörjning i industriföretag. Som i sin tur stärker operationaliseringen och nyttjandet av de tillgängliga branschvalideringarna i Svensk industrivalidering
 • Att kunna föra ett bra, kvalitativt samtal med företag om kompetensförsörjning
 • Bli bättre på att identifiera företagets behov och vägleda rätt
 • Stöd, inte operativ nivå

Insatser/teman:

 • Industrivalidering och kompetensförsörjningsprocessen
 • Ledningssystem – Processen för kompetensförsörjning
 • Att tillsammans med ett fadderföretag gå igenom kompetensförsörjningsprocessen
  • Nulägesanalys
  • Kompetensanalys
  • Kompetensplanering
  • Genomförande
  • Utvärdering
  • Måluppfyllelse

Antal nätverksträffar: 13
Utbildningsledare: ProTek

Ett samarbete med Svensk industrivalidering

Svensk industrivalidering är ett nationellt system för validering av kompetenser som är kritiska för en hållbar och konkurrenskraftig produktion av varor och industrinära tjänster. Huvudmän för systemet är ett konsortium av industrins parter och av dessa erkända nationella branschorganisationer. Genom ett samverkans- och driftsavtal ansvarar konsortiet för att säkerställa kvalitet och relevans i systemet samt för att vidareutveckla det i en takt som möter industrins behov. Ett viktigt arbete för konsortiet är också att arbeta för en ökad användning av branschvalidering bland medlemmar och andra intressenter.