fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Nytt från Teknikcollege Skåne

Koll på grafisk kompetens

Få branscher utvecklas i samma hisnande takt som den grafiska. Från att ha varit ett hantverksyrke har de flesta grafiska yrken digitaliserats, och den tekniska utvecklingen fortsätter att rusa. En av de största utmaningarna är att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens, om de ens finns att anställa.

Sedan två år pågår arbetet med att skapa ett valideringsverktyg för grafisk kompetens. Det är Grafiska Yrkesnämnden, där både arbetstagare och arbetsgivare ingår, som är initiativtagare och nu är testet Grafisk grundvalidering klart. Roger Kristiansson är lärare på vuxenutbildningen Grafisk operatör på Universitetsholmens gymnasium i Malmö, en kurs som är certifierad enligt Teknikcolleges kvalitetskriterier. Han har tillsammans med kollegor från bland annat Viskastrandsgymnasiet i Borås varit aktiva i arbetet med att utveckla testet:

– Tidigare har det varit svårt för till exempel tryckare, som kanske har trettio år i yrket, att visa vilka kvalifikationer de besitter. De har inte kunnat mäta sin kompetens tidigare, det kan de nu. Jag var nyligen i Stockholm och presenterade vårt arbete för Grafiska Yrkesnämnden. Jag beskrev vad vi gjort och hur vi har arbetat, själva kompetensbeskrivningen och hur vi formulerat testfrågorna. Då beslutade de att testet är färdigt. Nu kan vi gå vidare och skapa testcenters för validering i hela landet. Just nu är utmaningen att det finns för få testledare, berättar Roger Kristiansson.

Validering av kompetens har blivit en överlevnadsfråga inom många branscher. I grunden handlar det om att sätta en individs kompetens på pränt. Resultatet kan vara ett kompetensbevis, intyg, betyg eller licens beroende på sammanhang. När arbetskraften inte räcker till blir det extra viktigt att ta vara på den kompetens som finns tillgänglig, men också att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Det gynnar både arbetstagare och arbetsgivare. Branschvalideringar ger också möjlighet för företagen att inventera kompetens internt för att sedan satsa på rätt utbildningsinsatser. I skolvärlden kan också utbildningarna kvalitetssäkras mot branschens krav efter att eleverna fått validera att de fått med sig rätt kunskaper ut i arbetslivet.

Arbetet med Grafik grundvalidering startade med att formulera en utförlig kompetensbeskrivning i dialog med grafiska företag i Malmö och Borås. Målet är att höja statusen på de grafiska yrkena:

– Vi började med att fråga företagen vilken kompetens som behövs och som är viktig inom alla yrken. Det gav oss en bred grund att stå på. Vi kom fram till fem specifika kunskapsområden. Grafiska begrepp och symboler, grundläggande grafisk kunskap, produktionsförståelse, produktionsmiljö och efterbehandling samt underhåll och service. Utifrån dessa byggde vi sedan upp en kompetensbeskrivning som vi validerar mot, berättar Roger.

Testet är en teoretisk validering med frågor som ska säkerställa kunskaper enligt kompetensbeskrivningen. Som plattform för valideringarna används systemet MZ som är utvecklat för validerings- och certifieringsprojekt. Hittills har ett 60-tal deltagare gjort valideringstestet. Det har varit olika typer av medarbetare, allt från tryckare och prepressfolk till projektledare och säljare från olika delar av branschen. Vid varje test måste en testledare delta. Alla deltagare får en egen tidsbegränsad inloggningskod och gör testet på datorn:

– Som testledare genomför och övervakar jag testet. Det är lagom att köra 4-6 deltagare per tillfälle. Jag ska också finnas tillhands för frågor och funderingar efter att de är klara. En del vill ha svar på knepiga frågor, eller diskutera svarsalternativen, så det är viktigt att jag har koll på både frågorna och hur verkligheten ser ut i branschen. Den feedback och statistik vi får in använder vi sedan för att revidera testet och vidareutveckla frågorna. Många som gjort testet var nervösa för att de skulle testas, men det är ju egentligen mig och testet som skulle utvärderas. Vi har fått många positiva reaktioner från deltagarna även om alla inte klarade provet.

Nästa fas i arbetet är att upprätta testcenter och utbilda fler testledare. En möjlig lösning är att använda andra ackrediterade testcenter som redan sysslar med validering i andra branscher. Projektgruppen har också börjat titta på fördjupade tester för olika yrkeskategorier:

– Vi har redan börjat titta på en kompetensbeskrivning för digitaltryckare. Om det finns intresse i branschen skulle det också kunna tas fram test för till exempel offsettryckare, flexotryckare och bokbindare i framtiden. Arbetet med valideringen har samtidigt gett oss lärare på de grafiska utbildningarna ett rejält kompetenslyft. Vi har fått en mer komplett bild av branschen, och det ger oss en bra grund att bygga kursupplägg kring, säger Roger.

Henrik Smedmark är utbildningsansvarig hos Grafiska företagen och aktiv i Grafiska Yrkesnämnden. Han är en av beställarna av projektet Grafisk grund:

– Det finns ett tydligt behov av att verifiera kunskap inom grafiska branschen.  Många jobbar sig upp och har inte en relevant utbildningsbakgrund, delvis eftersom det finns väldigt få grafiska utbildningar. Istället finns det en tradition av att anställa från ”gatan” och utbilda inom företaget. Jag tror att Grafisk grund kommer att bli ett viktigt verktyg för att strukturera upp lärandet inom branschen. Det kommer också att underlätta vid till exempel yrkesintroduktion och omställning av personal. Den enskilde kan påvisa sin kompetens och arbetsgivarna kan säkra att det finns relevant kunskap vid en nyanställning. Testet ger ju också en bild av personens bredare och bakomliggande kunskaper som sedan kan kompletteras med specialutbildningar på t ex en specifik yrkesroll eller maskin. Nu är Grafisk grund klar och vi jobbar för att säkra en efterfrågan. Många företag är intresserade men vi vill hitta fler som vill validera sina medarbetares kompetens. Vi samarbetar med Svensk Industrivalidering och kommer förmodligen att utgå ifrån deras 90 ackrediterade testcenter över hela landet. Det är bara att kontakta oss så hjälper vi till att arrangera företagets validering tillsammans med en certifierad testledare, säger Henrik Smedmark.

Skånska företag som deltog i valideringsprojektet

Printhuset, Holmbergs, FrontPac, KS-print (Malmö Opera), Allmedia och Strongpoint

Läs mer:

https://www.grafiska.se/kompetensforsorjning/valideringsverktyget/kunskaperna-satts-pa-prov/

https://www.grafiska.se/kompetensforsorjning/valideringsverktyget/sa-gar-det-till/

https://www.grafiska.se/kompetensforsorjning/valideringsverktyget/

https://svenskindustrivalidering.se/grafisk-grund/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.