fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Teknikcolleges föreningsmöte 2021

Engagemang och framtid diskuterades på föreningsmötet

Årets första föreningsmöte för Riksföreningen uppträdde i digital form som så mycket annat gjort det gångna året. Här följer en sammanfattning av vad Teknikcolleges styrelseordförande Marie Nilsson och vd Peter Stenberg riktade fokus på under sina framföranden.

ETT VIKTIGT ENGAGEMANG SOM STÄRKER TEKNIKCOLLEGE SVERIGE

Marie Nilsson, styrelseordförande Teknikcollege tillika förbundsordförande IF Metall, inledde årets föreningsmöte med en positiv bild av det gångna årets digitala skepnad. Landets verksamheter har behövts hanteras på nya, digitala sätt på grund av coronapandemin, en förändring som även gällt de möten som styrelsen har genomfört. Marie Nilsson berättade om en högre närvaro av styrelsemedlemmarna på dessa digitala möten och att de framöver vill vi kombinera digitala och fysiska träffar för ett fortsatt högt deltagarantal.

Marie Nilsson, som tillbaka i tiden har erfarenhet från en lokal styrgrupp i Tc Stenungsund, vet om utmaningarna som kan uppkomma runt om i regionerna. Som exempel tog hon upp att regionernas arbete till viss del är personberoende och därmed ganska skört, därför måste vi jobba förebyggande för att verksamheten inte ska riskera att försvinna om en viss person väljer att avsluta sin tjänst. Kopplat till detta lyfte Marie Nilsson fram att SKM-projektet har utvecklat bra stöd och hjälpmedel för att det ska vara enklare att komma in i organisationens arbetssätt om detta händer.

Med sin erfarenhet har Marie Nilsson också på nära håll sätt det fantastiska som går att åstadkomma. Under de år som Teknikcollege har verkat ser hon ett koncept som är allt mer professionellt och etablerat ute i Sverige. Teknikcollege betydelse för svensk industris kompetensförsörjning har under det senaste året varit en diskussionspunkt för Teknikcolleges styrelse, där nu beskedet är glädjande tydligt.

”Industrirådet och styrelsen har behövt fundera över hur mycket vi kan finansiera, med fokus på kompetensförsörjningsfrågan. Vi har tydligt bestämt oss att verksamheten som Teknikcollege driver är oerhört viktig, därför kommer vi att satsa mer resurser framöver”, sa Marie Nilsson.

Teknikcollege handlar om engagemang runt om i hela Sverige. Vad som händer på kansliet i Stockholm är en viktig understödjande verksamhet, samtidigt som själva jobbet sker ute i landets regioner. Där är det arbetslivets engagemang som tar avstamp i den verklighet som finns ute på arbetsplatserna. Marie Nilsson lyfte styrgrupperna som med hjälp av olika aktiviteter matchar ihop arbetsliv med utbildning så att man får en vinn-vinn-situation. Även alla involverade lärare väcker engagemanget hos unga tonåringar som ska ta klivet ut i arbetslivet, det är tack vare lärarna som de unga får en bra plattform. Apl-samordnare har under året sett till att praktiken fungerar, vilket ofta är en rolig utmaning men som under den rådande pandemin har varit än mer krävande.

Avslutningsvis blickade Marie Nilsson framåt på hur vuxna och yrkesverksamma ska ges verktyg att utvecklas, där Teknikcollege behövs, liksom i det större perspektivet.

”Om vi lyfter blicken och ser vad klimatomställningen för med sig, kopplat till jordens överlevnad, kommer det att bli ännu viktigare med ett livslångt lärande. Jag är övertygad om att Teknikcollege har en fortsatt viktig roll att spela där”, avslutade Marie Nilsson.

GEMENSAMT ARBETSSÄTT OCH NY KLUSTERUPPDELNING

Teknikcolleges vd Peter Stenberg tog över ordet under förmiddagen och fokuserade på organisationens uppdrag. Han poängterade på att länken mellan regionerna och Industrirådet är en viktig uppgift för kansliet i dess uppdrag att främja föreningens medlemsintressen. Arbetssättet nu och framåt är ett förstärkt kalendarium där vi ska förmedla information om verktyg och metoder. Vi ska också satsa mer på erfarenhetsutbyten och större närvaro från Industrirådet.

”Kansliet driver ett nationellt påverkansarbete och skapar strukturer och processer som har blivit bättre tack vare SKM. Vi kan allt bättre koordinera regionernas arbete med Teknikcollege och stimulera ett lärande regionerna emellan”, berättade Peter Stenberg.

Peter Stenberg pratade vidare om att jobba efter ett mer gemensamt arbetssätt där organisationen drar åt samma håll. Det är givande med ett standardiserat arbetssätt, som bland annat framgår i Teknikcolleges nyframtagna handbok och i modellen för innovation och entreprenörskap. Med hjälp av dessa standarder kan vi lära oss från erfarenheterna ute i landet och jobba med ständiga förbättringar enligt arbetssättet: planera, göra, studera och agera.

En nyhet för Teknikcollege är en regionsuppdelning i tre kluster; Syd, Mitt och Norr, där åtta regioner per kluster ska ha en mer sammanhållen kommunikation kopplat till varandra och en ansvarig person på kansliet. Klustren har som ambition att stärka erfarenhetsutbytet och göra dialogen enklare. Den som är regionens klusteransvariga på kansliet hanterar bland annat gransknings- och utvecklingsfrågor. Frågor gällande kommunikation ska liksom innan gå via kommunikatören. Fysiska klusterträffar kommer att arrangeras ett par gånger per år.

Klusteruppdelningen hindrar inte att man ska nyttja de etablerade kontakterna man som region kanske redan har med en annan region i en annan del av landet. Denna viktiga kontakt ska man givetvis fortsätta ha, men att de geografiskt uppdelade klustren kan hjälpa till i annat förbättringsarbete och utbyte av erfarenheter.

Önskas hela presentationen från föreningsmötet, där bland annat delarna från Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning samt rapport från styrelsen och kansliet finns med? Kontakta då Teknikcolleges kansli.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.