fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Digitalisering inom Teknikcollege

Bättre kvalitetssäkring inom Teknikcollege

Kvalitetssäkring av utbildningar och anställningsbar arbetskraft är Teknikcolleges allra viktigaste uppgift. Ingen verksamhet är starkare än sin svagaste länk. Nu genomförs en omfattande uppdatering av hela kvalitetssäkringsprocessen inom Teknikcollege, från digital rapporteringsrutin hos skolorna till mätning av nöjdhetsindex för företag, lärare och elever.

Nu utvecklas nya processer och verktyg för att säkerställa att verksamheten inom Teknikcollege fokuserar på rätt utmaningar. Många har efterfrågat bättre möjligheter att utvärdera och följa upp effekterna av att arbeta med Teknikcollegekonceptet. Uppföljningen är viktig ur såväl elev- som ägarperspektiv. Elever vill veta att de tar del av en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov och ger jobb, och Teknikcolleges ägare, Industrirådet, vill utvärdera att deras investering bidrar till en bättre kompetensförsörjning inom svensk industri.

Andreas Mannberg, Teknikcollege

Andreas Mannberg är ansvarig för kvalitetssäkring och samordnare för certifierings- och granskningsarbete inom Teknikcollege:

– De åtta kvalitetskriterierna är grunden för allt arbete inom Teknikcollege. Kriterierna ska sedan formuleras i mål och delmål som regionerna kan arbeta med för att nå. I och med utvecklingsarbetet inom SKM kommer vi att få en mycket bättre överblick över det samlade kvalitetsarbetet och knyter samman utvecklingen i hela landet. Industrirådet kan då få en överblick av hur det går i de olika regionerna, såväl som nationellt. Precis som tidigare bygger allt på en årlig rapportering med verksamhetsberättelse, självskattning, handlingsplan och lokala siffror från till exempel kartläggning av elever, diplomeringar och intyg. Nu är hela processen digitaliserad och det är en efterlängtad utveckling. Mycket har hänt sedan 2006 då den första regionen certifierades, säger Andreas Mannberg.

Det finns flera anledningar till att göra de här insatserna. Uppföljning och utvärdering blir enklare och mer överskådlig eftersom siffror och fakta blir jämförbara både regionalt och nationellt. Processen blir personoberoende och all data samlas på ett och samma ställe:

– Vi vill göra konceptet mer personoberoende, det behöver helt enkelt professionaliseras. Målet med självskattningen är att få fram en bra prioriteringslista på åtgärder som säkrar att verksamheten utvecklas i linje med kriterierna. Det blir då enklare att sätta upp sina mål och förstå hur man ska nå dit. Det gynnar alla inom Teknikcollege, säger Andreas Mannberg.

Nationell rapportering, sammanställning och rapportering är de tre grundbultarna i systemet. Det ska vara så enkelt som möjligt att fylla i och lämna in sina uppgifter varje år. På Tcportalen kommer det sedan att finnas en bra rapportfunktion där det går att hämta sina uppgifter i bearbetad form:

– Inskickade rapporter kommer sammanställas både lokalt, regionalt och nationellt med utvalda nyckeltal. Då kan användarna på sikt följa utvecklingen av skolan, regionen och även på nationell nivå. Det som är av särskilt intresse är hur samverkan mellan företag och skola fungerar, vilka förutsättningar lärarna har ute på skolorna och även vilken effekt Teknikcollege har.

Nöjdhetsindex – ett viktigt nytt verktyg för måluppföljning

Från och med i år kommer Teknikcollege också att mäta nöjdhet hos de tre viktigaste målgrupperna. Mätningarna görs med hjälp av enkäter för tre viktiga målgrupper; lärare, elever i årskurs 3 på gymnasiet och samverkansföretag. Enkäterna finns ute redan nu och ett första smakprov på resultatet kommer att presenteras på föreningsmötet i november. Den slutgiltiga rapporten presenteras på årsmötet i vår.

Rickard Bäck, Teknikcollege
Rickard Bäck, Teknikcollege

Enkäterna förmedlas via processledarna men finns också som länkar på hemsidan. Varje region är ansvarig för att hämta in svaren i sin region. Rickard Bäck är delprojektledare inom #SKM för området Stärkt regional samordning:

– Inom projektet har vi arbetat fram enkäter där vi bland annat mäter nöjdhet hos elever, lärare och företag. Företagen får till exempel svara på frågor om vilka effekter de ser av sin samverkan med Teknikcollege, vilka förväntningar de har, vilka aktiviteter de genomför och vad de skulle vilja förbättra i samarbetet. Det kommer att bli enklare att ta fram nyckeltal för olika intressenter och visa vad Teknikcollege faktiskt skapar för värde i regionen och för intressenterna. Vi körde en testomgång med enkäten hos företagen. Det är visserligen ett ganska begränsat antal respondenter, men det var roligt att se resultatet. 89 procent menar att de får möjlighet att träffa framtida medarbetare tidigt och 77 procent säger att det är bra att de får möjlighet att påverka utbildningens innehåll.

Alla nya verktyg och länkar till undersökningarna hittar du på vår interna webb, TC-portalen.


Temaområde Stärkt regional samordning inom SKM

Det regionala perspektivet, geografiskt läge, infrastruktur och inte minst kompetensförsörjning är väsentligt för företagens förmåga att stärka sin konkurrenskraft. Samtidigt saknas den regionala nivån i det formella utbildningssystemet. Målet inom temaområdet är att genom olika insatser och aktiviteter stärka kopplingen mellan det regionala kompetensbehovet och tillgången på utbildning i regionen.

Exempel på insatser:

  • Avsiktsförklaring företag
  • Lathund för styrgruppsarbete
  • Digitalisera Nationell rapportering
  • Utbildning i företagsrekrytering
  • Utveckla enkäter för att mäta nöjdhet

 

KONTAKT

Rickard Bäck

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.