fbpx
HANDBOK

Nöjdhetsindex en del i utvecklingsarbetet

Genom enkäter till dem som är direkt involverade i Teknikcolleges utbildningar samlas ytterligare information till utvecklingsarbetet in.
Teknikcollege har arbetat fram enkätformulär för tre målgrupper: företag, lärare och studerande som går i trean på gymnasiet eller andra året på yrkeshögskolan. Enkäterna är en uppföljning på det arbete som genomförs och synliggör på ett tydligt sätt vad respektive målgrupp ser för styrkor och utvecklingsområden inom Teknikcollege.
Enkäterna distribueras av kansliet hos Riksföreningen Teknikcollege Sverige (RTS) och skickas sedan ut till respektive målgrupp genom den regionala processledaren. Svaren sammanställs lokalt hos varje utbildningsanordnare, därefter regionalt och slutligen nationellt.
Det nöjdhetsindex som blir resultatet ligger sedan till grund för utvecklingen av Teknikcollege på samtliga nivåer.


Nöjdhetsindex en del i utvecklingsarbetet

Genom enkäter till dem som är direkt involverade i Teknikcolleges utbildningar samlas ytterligare information till utvecklingsarbetet in.
Teknikcollege har arbetat fram enkätformulär för tre målgrupper: företag, lärare och studerande som går i trean på gymnasiet eller andra året på yrkeshögskolan. Enkäterna är en uppföljning på det arbete som genomförs och synliggör på ett tydligt sätt vad respektive målgrupp ser för styrkor och utvecklingsområden inom Teknikcollege.
Enkäterna distribueras av kansliet hos Riksföreningen Teknikcollege Sverige (RTS) och skickas sedan ut till respektive målgrupp genom den regionala processledaren. Svaren sammanställs lokalt hos varje utbildningsanordnare, därefter regionalt och slutligen nationellt.
Det nöjdhetsindex som blir resultatet ligger sedan till grund för utvecklingen av Teknikcollege på samtliga nivåer.


Samlad bild genom inrapportering

Årliga rapporter från regionala och lokala styrgrupper är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla Teknikcollege på alla nivåer.
De certifierade regionerna och utbildningsanordnarna rapporterar varje år in allt från verksamhetsberättelser till kartläggning av elever. Rapporteringen, som sedan sammanställs på nationell nivå, syftar till att stödja certifierade regioner och uppmuntra till ett strukturerat kvalitetsarbete.
Sedan 2017 sker rapporteringen digitalt via Tc-portalen för inloggade användare. En lathund för hur rapporteringen görs finns tillgänglig under Dokumentbanken: https://www.tcportalen.se
1. Regional rapport
Varje certifierad region ska skicka in en årlig, regional rapport. I rapporten berättar man vad regionen har arbetat med under det gångna året, vilka som är regionens styrkor och utvecklingsområden, men också om vilka insatser som är prioriterade inför det kommande verksamhetsåret.
I verksamhetsberättelsen ska regionens organisationsstruktur ingå. Här ska också finnas en beskrivning av hur omfattande processledartjänsten är och hur den finansieras. Regionen ska beskriva vilka av Teknikcolleges kriterier som är regionens starka och svaga sidor, och gärna också bifoga en analys.
En regional självskattning genomförs också, så att man får en samlad bild över hur regionen arbetar med Teknikcolleges åtta kriterier. Regionens bedömning av det egna arbetet ligger sedan till grund när man skapar den regionala handlingsplanen.
2. Lokal rapport
Alla certifierade utbildningsanordnare ska skicka in en lokal rapport. I den lokala rapporten ingår en självskattning, liksom en kartläggning av eleverna.
Syftet med den lokala självskattningen är att få en samlad bild av hur utbildningsanordnaren och företagen arbetar tillsammans med Teknikcolleges kriterier. Självskattningen genomförs gemensamt i den lokala styrgruppen, så att det blir en samlad bild som presenteras. Om det finns flera utbildningsanordnare i samma lokala styrgrupp ska skattningen ses som en samlad och gemensam syn på hur arbetet fungerar.
Utifrån självskattningen skapar man sedan en lokal handlingsplan, där det framgår vilka områden som ska prioriteras framöver, liksom vilka aktiviteter och insatser som är kopplade till utvecklingsområdena.
I den lokala rapporten ska det även finnas en kartläggning av hur många och vilka typer av insatser som har genomförts kopplat till SYV, liksom vilka insatser som gjorts för att få fler kvinnliga sökande till utbildningarna. En kartläggning över samtliga studerande inom Teknikcollege utifrån program, inriktning, årskurs och kön ska också bifogas, liksom en kartläggning av antalet avgångselever, deras examina och inriktning.


Vad är Teknikcollege?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.Skriv ut

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i den e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege och #SKM.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.