fbpx
HANDBOK

Åtta kriterier

Genom bland annat en kreativ studiemiljö, nära samarbete med näringslivet och regional samverkan blir Teknikcollege utbildningar konkurrenskraftiga. Tydliga kriterier underlättar utvecklingsarbetet.

Arbetet inom Teknikcollege vilar på åtta kvalitetskriterier. De bygger i sin tur på samlade erfarenheter från mångårig samverkan och olika framgångsexempel från de certifierade regionerna. Kriterierna är styrande i arbetet med att stärka industrins kompetensförsörjning och säkerställa utbildningarnas kvalitet.

1. Regional samverkan
Teknikcollege är en gemensam resurs för berörda kommuner och tekniskt inriktade företag. Teknikcollege stödjer den regionala kompetensförsörjningen och utvecklingsarbetet ska genomsyras av ett regionalt näringspolitiskt perspektiv. Samverkan mellan kommuner samt enskilda huvudmän regleras genom avtal. Samverkan mellan företag och huvudmän regleras genom avsiktsförklaring.
2. Organisation och styrning
Inom Teknikcollege samverkar olika utbildningsanordnare och arbetsliv. Det finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper som leder arbetet med Teknikcollege på regional respektive lokal nivå. I styrgrupperna är företagen i majoritet och ordförande är företagsrepresentant. Företagen är delaktiga och påverkar utbildningens innehåll.
3. Industrins kompetensbehov
Matchningen mellan företagens kompetensbehov och utbildningsutbudet i regionen är kärnan inom Teknikcollege. Regional styrgrupp inventerar de tekniska och industriella behoven samt verkar för att utbildningsutbudet i regionen motsvarar behoven både till innehåll och omfattning.
4. Utbildningar och dimensionering
Teknikcollege certifierar utbildningar som svarar mot företagens kompetensbehov. Utbildningarna ska ge de studerande rätt kompetens och förutsättningar att fortsätta utvecklas både inom arbetslivet och genom fortsatt utbildning. Det ska finnas samverkan mellan utbildningssystemets nivåer och utbildningsformer. Rekrytering till utbildningarna ska matcha behovet av kompetens samt attrahera en mångfald av studerande.
5. Kreativ och stimulerande lärmiljö
Inom Teknikcollege är lärmiljön inkluderande samt stimulerar till kreativitet och engagemang. Maskiner och pedagogisk utrustning är ändamålsenliga, har hög kvalitet och ger de studerande kunskaper och färdigheter som är relevanta för arbetslivet. Genom samverkan ges de studerande möjlighet till lärande i ny teknik. Lokalerna efterliknar arbetslivet vad gäller säkerhet, ordning och reda.
6. Utbildning inom Teknikcollege
Teknikcollege-certifierade utbildningar kännetecknas av sammanhållna arbetsdagar som förbereder de studerande för arbetslivet. Studerande ges tillräckligt med tid och handledning för att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor på den nivå som efterfrågas av företagen. Undervisningen bygger på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. Stor vikt läggs vid de studerandes personliga utveckling och förmåga att fungera i grupp.
7. Arbetslivets medverkan i utbildningen
Inom Teknikcollege-certifierade utbildningar är företagen närvarande och en kontinuerlig kontakt finns mellan studerande och företag samt mellan lärare och företag. Det finns en gemensam plan och avsiktsförklaring för hur och när företagsmedverkan sker.
8. Kvalitetssäkrad process
Kriterierna utgör grunden för kvalitetssäkringen. Detta borgar för att ständigt utveckla Teknikcollege med den kvalitet som industrin kräver. Regionen har en gemensam kvalitetssäkringsmodell som säkerställer arbetsprocesser, måluppfyllelse och utveckling inom Teknikcollege.
För fullständig version av Teknikcollege åtta kvalitetskriterier, gå in på: https://www.tcportalen.se/dokumentbank/916Skriv ut

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i den e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege och #SKM.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.