fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Mål och bedömning

Projektets måluppfyllelse

Med tio av elva mål helt uppnådda, och det elfte delvis uppnått, är SKM-projektets måluppfyllelse mycket god. Teknikcollege har tack vare projektet flyttat fram sina positioner inom samtliga tre prioriterade huvudområden. Projektet har haft stor geografisk spridning och utvecklingsarbetet har bedrivits i flera olika temaområden och utvecklingsgrupper. Allt detta har ställt stora krav på samordning, vilket samtidigt har varit en nyckel till projektets framgång.

Status, kvalitet och matchning har utvärderats av konsultföretaget Ramboll. Det här är resultatet av deras analys över projektets måluppfyllelse uppdelat per de övergripande områdena. Tack vare ett brett och starkt regionalt engagemang hos både företag, utbildningsanordnare och kommuner har SKM kunnat gå i mål med flaggan i topp. Inom Teknikcollege samverkar 150 utbildningsanordnare, fler än 3000 samverkansföretag och 180 kommuner i totalt 24 olika regioner. Många av dessa har varit aktivt delaktiga i SKM. Just den stora geografiska spridningen, kraften i en väl fungerande och decentraliserad organisation och ansvarsfördelningen i mindre temaområden har varit viktiga framgångsfaktorer i arbetet.

I fetstil syns det uppsatta målet följt av Rambolls bedömning.

Bryta könsstereotypa utbildningsval.

Det går först att följa upp vid nästa antagning och rimligtvis tar det längre tid innan Teknikcollege lyckas bryta könsstereotypa utbildningsval. Ramboll bedömer dock att de aktiviteter som har genomförts i projektet bidrar till målet, varför det bedöms vara delvis uppfyllt.

Synliggöra och påverka alla berörda parters attityd och värderingar för att skapa en positiv syn när det kommer till jämställdhet och mångfald i syfte att attrahera en bredare målgrupp.

Aktiviteter, utbildningar och seminarier har utvecklat kännedom om ungas utbildningsval och ökat förståelsen, bland deltagande aktörer, för hur det går att attrahera en bredare målgrupp. Målet bedöms därmed vara uppfyllt.

En implementerad modell för strategiskt och hållbart arbete för rekrytering (röda tekniktråden).

De regioner som har deltagit i projektet har tagit fram och implementerat en struktur för att inventera, synliggöra och utveckla de regionala strategierna för att öka attraktiviteten gällande utbildnings- och yrkesval från förskola till skola. Detta bidrar till att regionerna har fått en röd tråd för de insatser som genomförs. På så sätt har regionerna också en bild över vilka kvalitetssäkrade rekryteringsfrämjande insatser som går att erbjuda inom Teknikcollege. Målet bedöms vara uppfyllt.

En tydlig regional struktur för samverkan som ger varaktighet nationellt, regionalt och lokalt.

Projektet har tagit fram en handbok för styrgruppsarbete i syfte att skapa en god samverkan mellan företag och utbildning. Handboken beskriver det gemensamma arbetssättet för Teknikcollege regionala och nationella arbetssätt vilket leder till bättre förutsättningar för ett ständigt utvecklat arbetssätt. Därtill har projektet även utvecklat strukturer för samverkan inom b. la. validering och innovation och entreprenörskap. Målet bedöms vara uppfyllt.

Implementering av industrins branschvalidering inom industrirelevanta utbildningar.

Inom temaområdet Validering har arbetet resulterat i 12 etablerade testcenter och 24 utbildade testledare. Därtill har arbetet i utvecklingsgruppen för Validering resulterat i att undervisningen har utvecklats och att den i större utsträckning möter branschens efterfrågan på kompetens. Målet bedöms vara uppfyllt.

Stärkt relevans i utbildningen genom utvecklade metoder och arbetssätt för lärande som ger de studerande beredskap att ta till sig ny teknologi, digitalisering.

Projektet har stärkt relevansen i utbildningen inom området Ökad attraktionskraft där VR används som ett sätt att attrahera nya elever. Därtill ger det digitala apl-stödet studerande beredskap att ta till sig ny teknologi och digitalisering. Slutligen har området Innovation och entreprenörskap bidraget till målet genom att i hela innovationsprocessen arbeta med att de studerande ska ta till sig ny teknologi och digitalisering. Målet bedöms vara uppfyllt.

Ökat företagsengagemang, både kvalitativt och kvantitativt.

Projektet har utvecklat en utbildning i företagsrekrytering som redan har, och kan öka företagsengagemang framöver. Inom temaområdet har också 400 avsiktsförklaringar med företag skrivits. Därtill har projektet även utvecklat företagsengagemang genom t. ex. industrivalidering och digitalisering av den årliga nationella enkäten m.m. Målet bedöms vara uppfyllt.

Stärka de studerandes kunskaper och underlätta övergång till arbete efter avslutad utbildning genom utvecklad apl med stärkt handledarskap, samt inkluderande metoder och verktyg.

Utvecklingsgruppen inom apl har tagit fram en modell för kvalitetssäkrad apl. För att stödja modellen har ett digitalt apl-stöd utvecklats samtidigt som Teknikcolleges handledarutbildning har byggts ut med en modul om inkludering och mångfald. Utvecklingsgruppen har också tagit fram en handledarutbildning riktad till handledarens chef. Målet bedöms vara uppfyllt.

Stärkt engagemang hos kommunerna för industrins kompetensförsörjning.

Inom stärkt regional samordning är Teknikcollege politiskt behandlat inom 9 av 12 regioner. Därtill har 12 huvudmäns/utbildningsanordnare blivit ackrediterade testcenter inom Svensk Industrivalidering samtidigt som det digitala apl-stödet har börjat spridas till offentliga huvudmän. Målet bedöms därmed vara uppfyllt.

Breddad infrastruktur där fler utbildningsnivåer involveras inom Teknikcollege samverkan.

Inom temaområdet Stärkt regional samordning har samtliga regionala styrgrupper, som har deltagit i SKM, sett över representationen och utvecklat styrgrupperna med representanter från utbildningsformer som tidigare varit underrepresenterade, till exempel Yrkesvux och Yrkeshögskola (YH). Därtill har Teknikcollege modell för innovation och entreprenörskap möjliggjort ökad samverkan med högskola/universitet. Målet bedöms vara uppfyllt.

En kunskapshöjning hos berörda lärare som krävs att för kunna arbeta inom projektet.

Samtliga lärare som har ingått i utvecklingsgrupper har fått utbildning i det särskilda ämnet i syfte att kunna undervisa sina elever. Målet bedöms vara uppfyllt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.